akt poświadczenia dziedziczenia

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z przykrymi doświadczeniami, jak też z obowiązkami, o których dopełnienie musimy zadbać. Przed i po pogrzebie musimy dokonać wielu formalności, a jedną z bardzo ważnych spraw są kwestie związane z dziedziczeniem. Nie przejmujemy i nie rozporządzamy spadkiem dowolnie. Abyśmy mieli do tego prawo, potrzebny jest akt poświadczenia dziedziczenia.

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem potrzebnym w celu potwierdzenia prawa spadkobiercy do spadku. Do jego wystawienia uprawniony jest notariusz. Umieszczając dokument w rejestrze Krajowej Rady Notarialnej, pełni on taką samą funkcję oraz  ma taką samą moc, co postanowienie sądu co do stwierdzenia nabycia spadku przez osobę do tego uprawnioną.

Poświadczenie dziedziczenia, w odróżnieniu od stwierdzenia spadku przez sąd, może być przygotowane przez każdego notariusza w kraju. Nie musi być to biuro notarialne znajdujące się w najbliższym okręgu zamieszkania spadkodawcy. Warunkiem jest posiadanie przez spadkodawcę polskiego obywatelstwa. Co więcej, można indywidualnie wyznaczyć termin spotkania, a akt otrzymuje się w trakcie jednej wizyty u notariusza. Nie jest wymagane składanie wniosków, dokument jest przygotowywany od ręki, jeśli spełnione są ku temu określone warunki.

Warunki pozwalające sporządzić akt poświadczenia woli

W celu sporządzenia aktu poświadczenia woli, konieczne jest stawienie w się w kancelarii wszystkich osób, które są brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi albo testamentowi. W biurze muszą również pojawić się osoby, na których rzecz zostały sporządzone zapisy windykacyjne. Konieczne jest również, aby wszyscy przybyli wyrazili zgodną wolę co do sporządzenia takiego dokumentu. Nie ma znaczenia, czy każda z tych osób będzie dziedziczyć, czy jedynie zalicza się do kręgu spadkobierców ustawowych. Oświadczenie musi być wspólne i jednoznaczne – dodaje nasz rozmówca z Kancelarii Notarialnej Danuta Trusz w Opolu.

W jakiej sytuacji notariusz nie może przygotować aktu poświadczenia dziedziczenia?

Są sytuacje, kiedy notariusz nie ma prawa przygotować aktu poświadczenia dziedziczenia. Nie wynika to jedynie z sytuacji braku jednobrzmiącego oświadczenia spadkobierców. Dokument nie może być sporządzony również, gdy:

 • dziedziczenie spadku ma nastąpić na podstawie testamentu szczególnego,
 • spadkodawca poniósł śmierć przed 1 lipca 1984 roku,
 • sporządzono już akt poświadczenia woli albo sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • w toku sporządzania dokumentu okazało się, że nie były obecne wszystkie osoby, które powinny się pojawić w kancelarii,
 • spadkodawca był cudzoziemcem lub nie posiadał żadnego obywatelstwa.

Dokumenty konieczne do przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia

W celu przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia, konieczne są następujące dokumenty oraz informacje:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • unieważniony dowód osobisty zmarłego albo zaświadczenie o numerze PESEL,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców
 • skrócone odpisy aktów małżeństwa, jeśli spadkobiercy weszli w związek małżeński i w związku z tym zmienili nazwisko,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa męża albo żony spadkodawcy,
 • testament pozostawiony przez spadkodawcę,
 • numery ksiąg wieczystych, jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości.