know-how

Do prawa własności intelektualnej, szczegółowo do prawa własności przemysłowej, należy również ochrona patentów i know-how. Poniżej wyjaśniamy, co właściwie oznaczają oba pojęcia oraz jak w polskim prawie chronione są obie wartości intelektualne. Zachęcamy do skorzystania z poniższego informatora na ten temat.

Poufne know-how

Know-how jest to, najogólniej mówiąc, zasób wiedzy z zakresu dziedzin technicznej, finansowej, handlowej, administracyjnej i innych tego typu nauk, który wykorzystuje się w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Z przyczyn zrozumiałych prawo nakazuje poufność tych informacji, a firmy zastrzegają sobie tajemnicę wobec osób trzecich bez ogólnej zgody na rozpowszechnianie informacji, na przykład w sytuacji publikowania danych albo innowacyjnych rozwiązań. Know-how jest tworem i dobrem niematerialnym, w związku z czym rozstrzyganie wątpliwości prawnych może budzić wiele wątpliwości. Know-how pozostaje informacją poufną, podczas gdy patent wymaga opublikowania. I właśnie poufność jest zasadniczą cechą know-how. Forma nie jest chroniona formalnie, nie jest ograniczona czasowo, nie musi również spełniać warunku wynalazczości. Wspomnianą wcześniej poufność regulują i egzekwują wewnętrzne reguły firmy oraz umowy podpisywane przez pracowników.

Innowacyjny patent

Czym zatem jest patent? Patent polega na ujawnianiu wiedzy, a więc tym samym przestaje być know-how. Zaleca się jak najszybsze zgłaszanie patentów, już na początkowym etapie ich tworzenia, aby zachowywały pełne prawo innowacji. Właśnie ta cecha jest kluczowym warunkiem tworzenia patentów – istotne jest pierwszeństwo danego odkrycia.

Jaka jest różnica?

Aby ułatwić zrozumienie granicy między pojęciami, warto uprościć schemat: sam rozpowszechniony wynalazek jest patentem, podczas gdy droga prowadząca do odkrycia, zdobyta wiedza czy efekty pracy należą już do know-how.

Współistnienie dwóch form kluczem do sukcesu

Współistnienie obu form własności intelektualnej chroni interesy i odkrywczość danego przedsiębiorstwa, pozwalając rozpowszechnić nowatorskie pomysły przy jednoczesnym zachowaniu praw własności intelektualnej. Firmy coraz częściej konkurują między sobą i wykorzystują te możliwości.