Kobieta z zawałem serca

Wypadki w pracy, szczególnie tej wymagającej zaangażowania ludzkiej siły lub w warunkach potencjalnie niebezpiecznych zdarzają się i niestety będą się zdarzać. Nie zawsze człowiek ma wpływ na to, co się wydarzy mimo poprawnie wykonywanych obowiązków. O ile urazy widoczne fizycznie nie podlegają dyskusji, co do zakwalifikowania ich, jako wypadek przy pracy, o tyle sporną kwestią jest uznanie zawału serca, jako nieszczęśliwe zdarzenie w miejscu pracy.

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadki w pracy mogą być różne, ale aby jednoznacznie stwierdzić, czy uraz był następstwem wykonywanych podczas pracy obowiązków, często niezbędne okazuje się postępowanie wyjaśniające.

Jak tłumaczy radca prawny specjalizujący się w prawie pracy z Kancelarii Radcowksiej: Podczas postępowań wyjaśniających w sprawie wypadku przy pracy należy zweryfikować czy zdarzenie, które miało miejsce mieści się w definicji wypadku przy pracy, która mówi, że jest to nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą. Ponadto wykonywana czynność, podczas której doszło do wypadku, co do zasady, związana z obowiązkami, jakie ”nakłada” na pracownika dane stanowisko. Wypadek przy pracy może skutkować urazem oraz śmiercią. Jeśli zdarzenie spełnia powyższe wymagania może być uznane za wypadek przy pracy. W takiej sytuacji można starać się o wypłatę świadczeń z ubezpieczenia powypadkowego, jak również (pod pewnymi warunkami) można dochodzić roszczeń uzupełniających względem pracodawcy.

Wypadek przy pracy a zawał

Powiązanie zawału serca z wypadkiem przy pracy jest trudne, ale nie niemożliwe. Trudności te związane są z faktem, że do zawału serca dochodzi wewnątrz organizmu człowieka i problematyczne jest ustalenie występowania przyczyn zewnętrznych owego zdarzenia. Należy wskazać, że  aby zawał serca zaliczyć jako wypadek przy pracy, należy wykazać przyczynę zewnętrzną, która wywołała wypadek.

Do przyczyn zewnętrznych, które mogą spowodować wystąpienie zawału serca w pracy jest przykładowo, co do zasady, nadmierny wysiłek fizyczny. Musi być on jednak ściśle związany z wykonywanymi obowiązkami. Ponadto nadmierny stres lub uraz psychiczny, który wystąpił na skutek wykonywanych obowiązków w pracy może także być czynnikiem zewnętrznym powodującym zawał.

Należy jednak pamiętać, że podczas pracy biurowej, gdzie obowiązki pracownika nie są związane z wysiłkiem fizycznym lub nadmiernym stresem, nie będzie możliwe wykazanie, że zawał serca miał związek z wypadkiem przy pracy.

Jak dowieść, że zawał serca był wypadkiem przy pracy?

W niektórych sytuacjach zawał serca będzie ciężko zakwalifikować, jako wypadek przy pracy, jednakże nie jest to niemożliwe. Istotnymi są pozostałe okoliczności świadczenia pracy (warunki pracy). Sądy wydają również korzystne rozstrzygnięcie w sprawach odszkodowawczych w przypadku, gdy zawał serca miał miejsce w pracy – wymienione zależy jednak od określonych okoliczności faktycznych. Korzystając z pomocy prawniczej z zakresu prawa pracy, łatwiej będzie dowieść racji, ponieważ wiedza i doświadczenie prawników pozwoli wykazać czynniki zewnętrze, które przyczyniły się do zawału serca podczas wykonywanych obowiązków.