Koszty utrzymania stale rosną; rosną też dzieci i zmieniają się ich potrzeby. Niestety kwoty zasądzonych alimentów zwykle są zbyt niskie i nie wystarczają na pokrycie nawet części usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka. Kiedy można domagać się podwyższenia zasądzonych alimentów na dziecko?

Alimenty na dziecko – kiedy mogą zostać podwyższone?

Samotne macierzyństwo lub ojcostwo to ogromne wyzwanie nie tylko pod względem wychowawczym, ale także pod względem materialnym. Utrzymanie dziecka, zapewnienie mu odpowiedniego poziomu życia oraz wykształcenia jest wyjątkowo trudne, a niekiedy płacone alimenty zwykle nie wystarczają na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków.

Codzienne wydatki zwiększają się nie tylko z powodu stale rosnących cen, ale także nowych potrzeb dziecka, które związane są z jego dorastaniem. Z wiekiem pojawiają się potrzeby kulturalne, społeczne, np. kino, wyjścia z przyjaciółmi, itp. oraz chęć rozwijania pasji np. tańce, basen, nauka języków. Kwota, która kiedyś wystarczała na utrzymanie kilkulatka, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb nastolatka, a przecież rodzice powinni wspólnie łożyć na utrzymanie dziecka, nawet gdy ich życiowe drogi się rozeszły. Podwyższenie kwoty alimentów jest zasadne m.in. np. w sytuacji, gdy status materialny płacącego je rodzica znacznie się poprawił lub nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej drugiej strony, czyli rodzica, któremu powierzona została opieka nad dzieckiem, lub gdy wzrosły potrzeby małoletniego dziecka.

Kwota alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sąd bierze pod uwagę stan faktyczny, który dotyczy konkretnego momentu. Z tego względu w momencie, gdy zajdzie taka konieczność, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może złożyć do sądu odpowiedni pozew o podwyższenie alimentów, który musi odpowiednio uzasadnić – wyjaśnia ekspert Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anna Pszczoła z Lublina.

Jak dochodzić podwyższenia alimentów?

Raz zasadzona przez sad kwota alimentów nie jest ostateczna!!! 

O podwyższenie alimentów może wystąpić zarówno rodzic małoletniego dziecka, u którego dziecko stale mieszka, jak również dorosłe dziecko, jeśli wykaże, że nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Ważne jest to, aby od momentu zasądzenia alimentów nastąpiła zmiana okoliczności umożliwiających podwyższenie alimentów, a zmiana ta była istotna.

Jakie warunki muszą ulec zmianie, aby móc dochodzić podwyższenia alimentów?

Chodzi tu przede wszystkim o zmianę możliwości majątkowych oraz zarobkowych zobowiązanego do zapłaty alimentów albo o zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. W przypadku alimentów na dziecko należy wskazać, że im starsze jest dziecko, tym większe są jego koszty utrzymania. Z wiekiem pojawiają się wydatki związane z uczęszczaniem do szkoły, czy pobieraniem dodatkowych lekcji itp. W sytaucji, gdy dziecko zachoruje będzie wymagało np. zażywania leków, rehabilitacji czy chociażby przestrzegania specjalnej diety, połączonej w wydatkami na jedzenie. To wszystko i wiele innych może uzasadniać konieczność podwyższenia alimentów.

W każdym przypadku należy odpowiednio uzasadnić pozew oraz przedstawić konkretne dowody na to, że zaszły istotne okoliczności powodujące konieczność zmiany zasądzonej uprzednio kwoty alimentów.