Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie to sprawa skomplikowana, na którą wpływ ma wiele różnych czynników. Jeśli małżonkowie nie podpisali umowy majątkowej, czyli intercyzy, w momencie zawarcia związku małżeńskiego powstała między nimi ustawowa wspólność majątkowa. W przypadku rozwodu wspólność ustaje i można wystąpić o podział majątku: nieruchomości, ruchomości, oszczędności w gotówce, na kontach bankowych, ulokowane w różnych instrumentach finansowych.

Jak podzielić majątek po rozwodzie? Na to pytanie odpowiada ekspert, adwokat prawa cywilnego z Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Rynda w Słupsku: Podział majątku może zostać przeprowadzony przed rozwodem, w jego trakcie, jak również po orzeczeniu rozwodu, nawet wiele lat później. Zawsze podstawową sprawą jest ustalenie majątku wspólnego oraz porozumienie co do sposobu jego podziału.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego a co jest majątkiem osobistym?

Przy podziale majątku zasadniczą kwestią jest określenie, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co jest osobistym dorobkiem małżonków. Majątek osobisty, jeśli w trakcie małżeństwa nie zawarto umowy rozszerzającej wspólność majątkową, to:

 • wszystko, co małżonek nabył przed ślubem,
 • wszystko, co otrzymał w trakcie trwania małżeństwa poprzez dziedziczenie i darowiznę,
 • odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę dla jednego z małżonków,
 • dochody z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, przemysłowych,
 • nagrody i premie dla jednego z małżonków,
 • przedmioty osobiste, służące zaspokajaniu potrzeb jednego z małżonków.

Do majątku wspólnego zalicza się:

 • wszystko, co małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa, jeśli w akcie notarialnym nie zapisano inaczej,
 • zarobki małżonków, dochody z innych działalności zarobkowych, w tym gospodarczej,
 • dochody zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątków osobistych małżonków.

Podział majątku w przypadku wspólnoty majątkowej małżonków

Jeśli małżonkowie mieli wspólność majątkową, zgromadzony majątek wspólny mogą podzielić u notariusza, zawierając stosowną umowę i podpisując akt notarialny. Jeżeli jednak co do sposobu podziału zgromadzonych środków i dóbr nie ma zgody obu stron, konieczne będzie przeprowadzenie podziału w sądzie. Jakakolwiek będzie droga tego podziału, istnieją trzy możliwości jego przeprowadzenia:

 • każde z małżonków otrzyma wyłączną własność konkretnych, ustalonych nieruchomości bądź przedmiotów, natomiast zgromadzonymi wspólnie środkami finansowymi podzielą się po połowie,
 • mąż lub żona otrzymają na wyłączną własność np. nieruchomość, a druga strona spłaci połowę jej wartości w gotówce,
 • wspólny majątek zostanie spieniężony, a strony podzielą się gotówką po równo.

Odrębną kwestią są kredyty i inne zobowiązania zaciągnięte wspólnie lub osobno przez strony w trakcie trwania małżeństwa. Ponieważ przy podziale majątku sąd nie bierze pod uwagę długów, a jedynie aktywa, sprawa np. kredytu hipotecznego nie będzie w ramach tego podziału rozpatrywana.

Niezależnie od wielkości majątku i stopnia skomplikowania jego podziału, warto skorzystać z fachowej porady i usług prawnika. Rozwód sam w sobie dostarcza wielu emocji, a finanse to często drażliwa sfera. Doświadczony prawnik pomoże uporać się nawet z trudnym wyjściem ze wspólności majątkowej w rzetelny i możliwie sprawny, a co najważniejsze – korzystny dla stron – sposób.