Eksmisja na bruk

Wielu właścicieli, którzy wynajmują swoje mieszkania, wiedzą jak trudno jest znaleźć odpowiednich lokatorów. W obecnych czasach coraz częściej można trafić na nieuczciwych najemców, którzy mogą przysporzyć wielu problemów właścicielowi nieruchomości. W najgorszym scenariuszu lokator nie płaci za użytkowanie nieruchomości, łamie inne postanowienia umowy wynajmu i ostatecznie nie chce się wyprowadzić z zajmowanego mieszkania. Jest to bardzo trudna sytuacja, która może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Co należy w takim przypadku zrobić? Czy eksmisja lokatora na bruk jest w ogóle możliwa?

W jakich przypadkach można się ubiegać o eksmisję lokatora?

Istnieje kilka sytuacji, w których lokator może zostać eksmitowany. W każdej z nich można spodziewać się poważnych komplikacji. Nie zawsze lokator opuszcza dotychczasowe miejsce swojego zamieszkania po uprawomocnieniu się wyroku sądu o eksmisję. – Mówi ekspert z Centralnego Biura Bezpieczeństwa Personalnego.

Złożenie wniosku do sądu o eksmisję jest dyktowane wygaśnięciem prawa do korzystania z użytkowanego dotychczas lokalu oraz dalszym zajmowaniem nieruchomości. Dla przykładu, jeśli mieszkanie było wynajmowane na rok i tak też zostało zapisane w umowie najmu, to po upływie roku od podpisania umowy lokator automatycznie traci tytuł prawny do lokalu. Obowiązkiem lokatora jest opuszczenie mieszkania z dniem wygaśnięcia postanowień umowy. Jeśli nie spełnił i nie chce spełnić tego obowiązku, właściciel ma prawo złożyć pozew o eksmisję. Może również zwrócić się do CBBP o przeprowadzenie mediacji lokatorskich – negocjacji eksmisyjnych niechcianego lokatora.

W równie trudnej sytuacji są ci właściciele mieszkań, którzy wypowiadają (z zachowaniem wymaganych terminów) lokatorowi umowę najmu w wyniku niedopełnienia przez najemcę warunków tejże umowy. Dotyczy to sytuacji, w których lokator korzysta z lokalu w sposób niezgodny z postanowieniami umowy (np. zalega z zapłatą czynszu i innych opłat mieszkaniowych, podnajmuje dany lokal innym użytkownikom, chyba że w treści umowy zapisano inaczej, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do szkód), narusza Kodeks Cywilny (np. wykracza poza obowiązujący porządek domowy).

Co zrobić, jeśli lokator nie chce się wyprowadzić?

Gdy właściciel lokalu spotyka się z wyraźną odmową opuszczenia należącego do niego mieszkania przez najemcę, ma prawo do tego, aby skierować sprawę do sądu poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o eksmisję lokatora. Tą drogą właściciel ma szansę na odzyskanie swojej nieruchomości.

Jeśli sąd zawyrokuje o eksmisji, sprawa ta przejmowana jest przez komornika, którego zadaniem jest wyeksmitowanie lokatora/lokatorów z danej nieruchomości. W pierwszym kroku komornik wyznacza termin, w którym lokal powinien być dobrowolnie opuszczony przez daną osobę (lub osoby). Jeśli po upływie wyznaczonego czasu nieruchomość jest nadal zajmowana, komornik ma prawo do przeprowadzenia eksmisji.

Istotny jest fakt, iż obecnie komornik nie może eksmitować lokatora na bruk. Lokator musi mieć zapewniony lokal zastępczy. Przesądza o tym polskie prawo, zgodnie z którym eksmitowani lokatorzy muszą zostać ulokowani w innym lokalu lub pomieszczeniu, do którego mają tytuł prawny i w którym istnieje możliwość zamieszkania. Niestety w takiej sytuacji może się pojawić kolejny problem: lokator nie ma tytułu prawnego do żadnego lokalu, nie ma więc gdzie zamieszkać. W takim przypadku komornik zmuszony jest do wstrzymania procesu eksmisji. Gmina odpowiadająca miejscu zamieszkania danego lokatora zobowiązana jest do zapewniania osobie eksmitowanej lokalu lub pomieszczenia tymczasowego. Co ważne, nie ma możliwości, by gmina ta skierowała eksmitowanego lokatora do schroniska, noclegowni albo innego tego typu miejsca.

Ważną kwestą jest również fakt, że lokator ma możliwość wielokrotnego odmówienia przyjęcia oferowanego przez gminę lokalu. Tym sposobem nadal pozostaje w nieruchomości, którą zajmuje bezprawnie. Cała sprawa wydłuża się w czasie. Gdy w końcu nastąpi podpisanie umowy z gminą o lokal zastępczy, komornik może go eksmitować.

Wbrew oczekiwaniom właścicieli lokali sprawy dotyczące eksmisji toczą się nierzadko latami. Z tego powodu dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się prowadzeniem negocjacji eksmisyjnych, w wyniku których osoba bezprawnie zajmująca lokal dobrowolnie go opuszcza. Dzięki wsparciu specjalistów ds. mediacji lokatorskich czas odzyskiwania swojego lokalu może zostać znacznie skrócony. Pamiętajmy – koszt wynajęcia profesjonalistów ds. negocjacji eksmisyjnych może być o wiele niższy niż wysokość strat powstałych z powodu lokatora – oszusta. Dzięki takiej pomocy w szybkim tempie możemy odzyskać nie tylko mieszkanie, ale i spokój, który na jakiś czas został utracony.