odpady

Za prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami odpowiada Minister Środowiska. Jego zadaniem jest prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu oraz dbanie o racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów leśnych.

Zarządzanie odpadami komunalnymi

Pośród kilku zajmujących obszarów Ministerstwo Środowiska wydaje również rozporządzenia dotyczące zarządzania odpadami, które mogą powstawać w gospodarstwach domowych, w przemyśle oraz jako zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory i opony, odpady opakowaniowe oraz pojazdy wycofane z eksploatacji – wymienia ekspert z firmy PPHU Ekoprod, która specjalizuje się w gospodarce odpadami.

Jednym z punktów są zasady segregowania odpadów komunalnych. Według zaleceń Ministerstwa Środowiska najlepszym sposobem segregacji odpadów jest umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach – na papier, tworzywa sztuczne (które należy zgnieść przed wrzuceniem do kosza), szkło opakowaniowe oraz odpady „zielone”: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszona trawa, trociny, kora drzew, owoce i warzywa. Pozostałe odpady powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane, dzięki czemu będzie ich mniej, obniżą się koszty i stan środowiska się poprawi. Warto pamiętać, że istnieją również punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którymi są odpady budowlane, meble, opony lub zużyty sprzęt elektroniczny.

Odpady przemysłowe oraz poużytkowe

Odpady niebezpieczne dla środowiska są wytwarzane również podczas prac przemysłowych w wyniku przetwarzania produktów. Należą do nich odpady wydobywcze i odpady ulegające biodegradacji. Za weryfikację i zatwierdzenie planów gospodarowania tymi pierwszymi odpowiedzialni są: wojewoda, regionalny dyrektor ochrony środowiska, marszałek województwa lub starosta w zależności od przedsięwzięcia lub instalacji. Wydają oni odpowiednie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów po sporządzeniu przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Ministerstwo Środowiska reguluje także przepisy dotyczące postępowania z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak: oleje odpadowe, odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne oraz odpady zawierające szkodliwe polichlorowane bifenyle (PCB). Ważnym przedsięwzięciem ministerstwa jest „Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów”, który przedstawia rozwiązania w zakresie utrzymania wzrostu gospodarczego przy całkowitej masie wytwarzanych odpadów na stałym poziomie oraz ograniczenie obciążenia PKB odpadami.