Sala rozpraw

Prawo karne to dziedzina wymagająca odpowiedniej wiedzy oraz pełnego zaangażowania prawnika. W wypadku, gdy podejrzany/oskarżony chce podejmować czynności mające na celu uniewinnienie jego osoby bądź zmniejszenie wymiaru kary (w przypadku prowadzenia postępowania karnego), pomoc adwokata jest niezbędna.  Droga do oczekiwanych rezultatów jest zdecydowanie prostsza, gdy udział prawnika odbywa się już przed wszczęciem postępowania przygotowawczego.

Obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego

Głównym zadaniem, jakiemu musi sprostać adwokat w przypadku postępowania karnego, jest udowodnienie, że oskarżony nie popełnił przestępstwa. Jeśli jednak wina została jednoznacznie stwierdzona, adwokat będzie dążył do uzyskania możliwie najkorzystniejszego wyroku. Może się to przełożyć na wymiar kary, który nie zawsze wiąże się z bezwzględną karą pozbawienia wolności. W sprawach karnych adwokat występuje w charakterze obrońcy oskarżonego (na etapie postępowania przygotowawczego podejrzanego), bądź jako pełnomocnik pokrzywdzonego (na etapie sądowym pokrzywdzony może występować również w postępowaniu karnym jako oskarżyciel posiłkowy). W takim przypadku do jego zadań należy m.in. przygotowywanie zawiadomień do organów ścigania w przedmiocie podejrzenia popełnienia przestępstwa, sporządzanie wniosków dowodowych, uczestniczenie w czynnościach postępowania, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych przed sądem, a nawet dochodzenie odszkodowania czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Pomoc na każdym etapie postępowania karnego

Sprawy karne wiążą się z dużym stresem, dlatego pomoc adwokata może okazać się niezbędna – często skutkuje to sytuacją, w której to oskarżony bez udziału prawnika pogarsza swoją sytuację w toczącej się już sprawie. Biorąc pod uwagę powyższe, warto skorzystać z pomocy adwokata jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego. Prawnik zapozna się z aktami sprawy, oceni materiał dowodowy i dokładnie przeanalizuje stan prawny sprawy. Do jego zadań należy również składanie wszelkich wniosków dowodowych w imieniu klienta, wnoszenie środków zaskarżenia przy niekorzystnych decyzjach procesowych czy branie udziału w posiedzeniach sądu (w tym, w przedmiocie tymczasowego aresztowania).

 Udział w rozprawach sądowych

Adwokat przygotowuje swojego klienta do udziału w rozprawie sądowej, pomaga również ułożyć najlepszą linię obrony. To od adwokata z reguły podejrzany/oskarżony dowiaduje się, jakie przysługują mu prawa, czy powinien odpowiadać na zadane pytania i czy powinien skorzystać z prawa do składania wyjaśnień. Należy przy tym dodać, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz z etyką zawodu, adwokat nie może ujawniać żadnych informacji swojego klienta bez jego zgody i ma obowiązek podejmować czynności procesowe tylko na jego korzyść.

Ekspert z kancelarii adwokackiej adw. Rafał Myć w Lublinie mówi: Adwokat musi także mieć umiejętność szybkiego reagowania, ponieważ sprawy karne często wymagają natychmiastowego działania na etapie śledztwa lub dochodzenia.