ustawa-o-bezpieczenstwie-imprez-masowych

Zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora wymogów wynikających z przepisów ustaw i rządowych rozporządzeń. Najważniejszą ustawą, określającą obowiązki organizatora, jest Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.

Definicja imprezy masowej

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych – za imprezę masową uznajemy  imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową o określonej w ustawie liczbie miejsc udostępnionych przez organizatora. Nie są jednak imprezami masowymi imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, a także imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym.

Ponadto przepisy ustawy nie mają zastosowania także do  imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, spraw oświaty i wychowania, spraw szkolnictwa wyższego oraz spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej.

Obowiązki organizatora imprezy masowej – zgłoszenie imprezy

Ustawa o  bezpieczeństwie imprez masowych nakłada na organizatora obowiązek zgłoszenia planowanej imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed jej terminem rozpoczęcia. W tym terminie organizator jest zobowiązany:

  • wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
  • wystąpić z wnioskiem do właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego o wydanie przez nich opinii, które muszą być dołączone do wniosku o zezwolenie na imprezę.

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy

Ustawodawca nakłada na organizatora także obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.

Organizator jest zobowiązany do:

  • spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  • zapewnienia służby porządkowej i informacyjnej odpowiednio wyszkolonej i wyposażonej, wyraźnie wyróżniającej się elementami ubioru, organizator powołuje również kierownika do spraw bezpieczeństwa kierującego tymi służbami;
  • zapewnienia pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  • zabezpieczania drogi ewakuacyjnej oraz drogi umożliwiającej dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
  • stworzyć warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
  • zapewnić sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych;
  • wydzielić pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem.

Organizator imprezy musi także udostępnić uczestnikom regulamin imprezy masowej i dodatkowo regulamin obiektu, na którym się odbywa.

Dopełnienie tych formalności jest niezbędne do wydania zgody i przeprowadzenia imprezy masowej. Organizator może samodzielnie skompletować odpowiednią dokumentacje, ale coraz częściej organizatorzy decydują się powierzyć to odpowiedzialne zadanie specjalistycznym firmom. Świadczą one usługi przygotowania  kompletnej  dokumentacji imprezy masowej. Po poznaniu oczekiwań organizatora, firma przygotuje pełną dokumentację wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami w odpowiednich organach (policja , sanepid, straż pożarna, służby lokalne). Więcej informacji o wymogach organizacji imprez masowych i pomoc ekspertów znajdą Państwo na stronie Śląskiej Agencji Koncertowej.