prawo transportowe

Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki, umożliwiającą obrót towarów pomiędzy krajami. Tak istotna z punktu ekonomii branża nie może funkcjonować bez ujednoliconych przepisów prawnych, stosowanych przez obie strony wymiany handlowej.

Czym jest międzynarodowe prawo transportowe?

Przed omówieniem kwestii międzynarodowego prawa transportowego należy wyjaśnić, czym w ogóle jest prawo transportowe. Prawo transportowe to zbiór wszystkich przepisów, regulujących kwestie przewozu osób i rzeczy (zarówno towarów handlowych, jak i np. dóbr, pieniędzy, nieczystości) z jednego miejsca w drugie. Dotyczą one transportu odbywającego się przy pomocy wszelkich przystosowanych do tego celu pojazdów mechanicznych – od samochodów, przez pociągi, po okręty i samoloty. Pierwsze przepisy dotyczące transportu znaleźć można w źródłach pochodzących z czasów starożytnego Rzymu, jednak skodyfikowane dokumenty, dotyczące prawa transportowe pojawiły się dopiero pod koniec XVII wieku we Francji – opisywały one zasady transportu morskiego

Międzynarodowe prawo transportowe

Firmy zajmujące się zarobkowym przewozem osób i rzeczy mają obowiązek stosowania się do prawa transportowego obowiązującego w kraju, na terenie którego odbywa się przewóz. W przypadku jeśli transport odbywa się między dwoma krajami, spełnione muszą zostać dodatkowe wymagania prawa. Jednym z najważniejszych dokumentów, regulujących przepisy międzynarodowego prawa transportowego jest Konwencja CMR, podpisana w Genewie w roku 1956 i ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku. Dotyczy ona transportu drogowego, obejmującego przewóz towarów (z wyłączeniem przesyłek pocztowych, rzeczy przesiedlenia oraz zwłok). Podstawą konwencji jest list przewozowy CMR. Jest on wydawany w trzech jednakowych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla nadawcy towaru, odbiorcy oraz przewoźnika. W liście przewozowym znajduje się wiele danych, niezbędnych do przewozu towaru, m.in. data i miejsce nadania towaru, nazwa i adres stron, rodzaj i ilość towaru, sposób pakowania, waga itp.W liście znajdują się również koszty przewozu, instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych oraz oświadczenie, że przewóz odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w konwencji CMR

Również transport osób między krajami podlega regulacjom międzynarodowym. Wśród dokumentów tych można wyróżnić między innymi utworzoną w 1980 roku Konwecję COTIF, dotyczącą przewozów kolejowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych – rozporządzenie to aktualizowane zostało ostatnio w 2009 roku.

Świadczeniem usług z zakresu transportu międzynarodowego osób w krajach Unii Europejskiej zajmuje się firma Sprint Bus.