Mediacja to postępowanie w którym strony sporu próbują osiągnąć porozumienie, korzystając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony bądź też wynikać z postanowień sądu.

W jakich sprawach cywilnych może dojść do mediacji?

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszcza się zawarcie ugody, a wynik postępowania jest zależny od woli stron. Do spraw tego typu należą m.in.: sprawy o zapłatę, należności ze stosunku pracy, zniesienie współwłasności, podział spadku i majątku wspólnego.

Postępowanie mediacyjne służy również rozstrzyganiu spraw rodzinnych.

W sprawach o rozwód i separację, jeśli istnieją szanse na utrzymanie związku małżeńskiego, przedmiotem mediacji jest przeważnie pojednanie małżonków. Gdy jednak do pojednania nie dojdzie, cel mediacji może stanowić ugodowe rozstrzygnięcie takich kwestii, jak alimenty czy kontakty z dzieckiem – komentuje ekspert Kancelarii Adwokackich Miastkowski z Konina i Słupcy.

Umowa mediacyjna i mediator

Mediację prowadzi się przed rozpoczęciem, w trakcie lub po zakończeniu postępowania sądowego. Podstawę do mediacji stanowi umowa o mediację bądź postanowienie sądu. Umowa musi wyszczególniać przedmiot sporu albo stosunek prawny, z którego spór wyniknął. Określa się w niej także osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

Mediatorem może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych. Wyjątek stanowią aktywni sędziowie, radcy prawni i profesjonalni adwokaci. Dwaj ostatni mogą pośredniczyć w procesie mediacyjnym za wolą stron i za zgodą mediatora. Jest to praktyka często stosowana.

Zalety mediacji

Przebieg mediacji jest opisywany w protokole.

Z uwagi na tajność, nie zapisuje się wypowiedzi stron, a jedynie wynik mediacji. W przypadku osiągnięcia porozumienia, dochodzi do zawarcia ugody, jej potwierdzenia przed mediatorem i zatwierdzenia przez sąd. Takie działanie kończy postępowanie w sprawie – dodaje specjalista Kancelarii Miastkowski.

W przypadku sądowych mediacji cywilnych, czas przeprowadzenia mediacji jest ograniczony do okresu jednego miesiąca. Można go przedłużyć, jednak w praktyce rzadko do tego dochodzi. Zazwyczaj strony osiągają porozumienie w czasie dwóch-trzech posiedzeń. Przekłada się to na oszczędność czasu i pieniędzy, które trzeba by poświęcić na wieloletnie postępowania sądowe. Nie ulega zatem wątpliwości, że mediacja to rozwiązanie korzystne. Zwłaszcza gdy istnieją realne perspektywy na pogodzenie zwaśnionych stron.