komornicy

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym, działającym przy sądzie rejonowym. Jego głównym zadaniem jest realizacja orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne. Pracę każdego komornika w kraju reguluję ustawa o komornikach sądowych i egzekucjach – opisuje ona między innymi zakres własności, które nie mogą zostać zabrane dłużnikowi w drodze postępowania egzekucyjnego.

Przedmioty zabezpieczone przed egzekucją

Artykuły od 829 do 832 Kodeksu Prawa Cywilnego stwierdzają, które przedmioty materialne i innego dobra zostają wyłączone z egzekucji. Lista jest dość obszerna i obejmuje między innymi:

  • Przedmioty urządzenia domowego tj. ubrania (w szczególności ubrania konieczne do wykonywania zawodu, bielizna) pościele, naczynia, sztućce.
  • Zapasy żywności i opału dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca.
  • Jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika oraz znajdujących się na jego utrzymaniu członków rodziny, a także zapasy paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.
  • Narzędzia i inne przedmioty niezbędne dłużnikowi do pracy zarobkowej oraz surowce, które wykorzystuje w pracy zarobkowej na okres jednego tygodnia. Nie obejmuje to jednak pojazdów mechanicznych.
  • U dłużnika otrzymującego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, zaś u dłużnika nie otrzymującego stałej płaty – pieniądze niezbędne do utrzymania jego i jego rodzina przez okres dwóch tygodni.
  • Przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia, przedmioty kultur religijnego i niezbędnego do wykonywania praktyk religijnych.
  • Przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej swej wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.
  • Sumy otrzymane od Skarbu Państwa na specjalne cele (np. stypendia, zasiłki), chyba, że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy komornik zajmuje przedmioty i dobra, które zgodnie z prawem zostały wyjęte spod egzekucji, dłużnik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W przypadku problemów ze ściągnięciem należności warto korzystać z pomocy doświadczonego komornika sądowego, np. działającego przy sądzie rejonowym Łódź-Śródmieście Janusz Kruka.