Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że od chwili doręczenia nakazu zapłaty rozpoczyna się dwutygodniowy okres, w którym taki sprzeciw można wnieść. Sprzeciw oczywiście formułuje się pisemnie na formularzu, jeżeli w takiej formie wniesiono pozew. W piśmie tym należy podnieść wszelkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz przytoczyć wszystkie istotne okoliczności i dowody na ich potwierdzenie. Inaczej mówiąc, pozwany powinien zamieścić w treści swojego sprzeciwu wszystkie informacje mogące doprowadzić do oddalenia lub też całkowitego odrzucenia pozwu.

Wskazane jest, aby w przypadku, kiedy pozwany dysponuje większą liczbą zarzutów, powołać je wszystkie, gdyż ograniczenie się tylko do jednego z nich może być działaniem na tyle ryzykownym, że skutkiem tego stanie się całkowite odrzucenie jego sprzeciwu. Ponieważ redagowanie pism procesowych nie jest czynnością prostą i łatwo tutaj o popełnienie istotnych omyłek, warto skorzystać w tej materii z pomocy prawnika – mówi nam Adwokat Adrian Mika z Kancelarii Adwokackiej w Raciborzu.

Jakie kwestie można podjąć w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Są trzy podstawowe argumenty, które można podjąć w sprzeciwie od nakazu zapłaty:

  • Przedawnienie zobowiązania

Może tak zdarzyć się na przykład w przypadku, gdy sąd wydała nakaz zapłaty na skutek pozwu firmy telekomunikacyjnej, którego podstawą będzie niezapłacony rachunek sprzed 7 lat. Trzeba jednak wiedzieć, że przedawnieniu nie ulegają roszczenia o charakterze niemajątkowym, prawa niemające charakteru roszczeń oraz te wszystkie roszczenia cywilnoprawne majątkowe, które zostały wskazane w ustawie – art. 223 ust.1 Kodeksu Cywilnego.

  • Wykonanie zobowiązania

W tym przypadku pozwany posługuje się tak zwanym zarzutem spełnienia roszczenia. Pozwany nie zaprzecza, że jego roszczenie istniało, lecz podnosi, iż zostało ono już zaspokojone przez niego samego lub też przez inną osobę. Dowodem mogą tutaj być zeznania świadków lub pokwitowanie powoda.

  • Nieważność zobowiązania

W tym przypadku możliwości argumentacji w zasadzie są nieograniczone, jednakże zawsze należy zadbać tutaj o solidne dowody.

Podsumowując: kwestia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie jest wcale rzeczą prostą i oczywistą, dlatego zdecydowanie warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej.