Wysokość zasądzonych alimentów może ulec znaczącemu obniżeniu. W tym celu należy złożyć odpowiedni pozew do sądu. Podstawę do wniesienia pozwu stanowią niektóre sytuacje życiowe. Chodzi przede wszystkim o zmianę stosunku majątkowego między osobą płacącą, a otrzymującą alimenty. Zmianę tę trzeba jednak właściwie udokumentować.

Przesłanki do obniżenia alimentów

Osoba płacąca alimenty może ubiegać się w sądzie o ich obniżenie w wybranych okolicznościach. Należy do nich przede wszystkim znaczące ograniczenie możliwości zarobkowych (np. z powodu utraty zdrowia lub pracy). Przyczyną złożenia pozwu może być również wyraźna poprawa sytuacji materialnej dziecka, na które alimenty zostały zasądzone.

Kto może złożyć pozew?

Pozew o obniżenie alimentów może być wniesiony przez osobę zobowiązaną do ich płacenia lub jej pełnomocnika. Nie ma znaczenia sposób, w jaki alimenty zostały zasądzone. Pozew składa się w biurze podawczym lub przesyła pocztą do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (np. dziecka, uprawnionego do otrzymywania alimentów).

Terminy i ograniczenia czasowe

Przy składaniu pozwu nie obowiązują żadne terminy. Można go wnieść w dowolnym czasie, zależnie od zmiany stosunku między stronami objętymi obowiązkiem alimentacyjnym. Zasądzone obniżenie alimentów nie zamyka drogi do złożenia ponownego pozwu w przyszłości. Cała procedura może przebiegać wielokrotnie, stosownie do zaistniałej sytuacji.

Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu to różnica między pierwotną wysokością alimentów a sumą zażądaną, pomnożona przez dwanaście.

Od tej wartości trzeba opłacić wpis sądowy w wysokości 5%, przy czym nie może być to kwota niższa od 30 zł. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnione z kosztów postępowania w sprawie. Dowód opłaty załącza się do pozwu – objaśnia ekspert Kancelarii Adwokackiej Adriany Duks-Taniewskiej z Gdańska.

Uzasadnienie pozwu

W uzasadnieniu pozwu należy przedstawić przyczyny, dla których wnosimy o obniżenie alimentów. Wszelkie zmiany sytuacji materialnej powinny być podparte stosownymi dowodami – np. zaświadczeniem o zarobkach, rachunkami, fakturami, umowami. Cenną wartość dowodową mają zeznania świadków. Trzeba przy tym pamiętać, że uzasadnienie powinno też prezentować sytuację materialną pozwanego (np. wspomnianego już dziecka).

Wyznaczenie terminu rozprawy

Pozew jest składany w trzech egzemplarzach – dla sądu, strony pozwanej i wnoszącej. W biurze podawczym sądu składane są dwa pierwsze egzemplarze (sąd sam przekazuje pozew stronie pozwanej). Pismo powoda otrzymuje natomiast pieczątkę, potwierdzającą wniesienie pozwu. W przypadku gdy pozew jest sporządzony prawidłowo, sąd wyznacza termin rozprawy. Jeżeli wystąpią pewne braki formalne, należy je niezwłocznie uzupełnić.