bledy medyczne

Jeżeli podczas leczenia doszło do zakażenia pacjenta, lekarz postawił błędną diagnozę, której skutkiem był nieprawidłowy wybór metod leczenia lub przeprowadzona operacja nie powiodła się, pacjent ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Obecnie droga dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych jest dla pacjenta znacznie łatwiejsza niż sprzed nowelizacji ustawy o prawach pacjenta w 2012 roku – mówi ekspert z Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Dudek. Nie jest już konieczne składanie pozwu sądowego, ale wystarczy złożyć wniosek w wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Komisje te funkcjonują w każdym województwie, a w ich skład wchodzi 16 osób, w tym lekarze i pielęgniarki, przedstawiciele rzecznika praw pacjenta i prawnicy. Składając wniosek do komisji pacjent może ubiegać się o odszkodowanie za koszty poniesione w wyniku błędnego leczenia oraz za uszczerbki na zdrowiu psychicznym (np. upokarzające sytuacje).

Orzekanie o winie konkretnej osoby z personelu medycznego nie leży w kompetencjach komisji. Jej zadaniem jest ustalenie czy faktycznie doszło do zdarzenia medycznego, którego skutkiem była szkoda pacjenta. Co więcej, praca komisji dotyczy wyłącznie zdarzeń w szpitalach, a więc nie można dochodzić tu roszczeń wobec przychodni zdrowia czy innych placówek medycznych.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej

W sytuacji, gdy dochodzenie roszczeń będzie odbywało się na drodze sądowej, konieczne jest skonstruowanie pozwu. Pacjent ma możliwość pozwać placówkę medyczną o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę albo ustalenie odpowiedzialności lekarza lub szpitala na przyszłość, dzięki czemu zyskuje możliwość dochodzenia roszczeń za szkodę medyczną, która może powodować pogorszenie się zdrowia w przyszłości.

Pozew w sprawach błędów medycznych

Pozew w sprawach błędów medycznych musi zawierać dokładny opis doznanej szkody medycznej, przygotowany w oparciu o dokumentację medyczną. Konieczne jest także dołączenie dowodów na poparcie pozwu. Kwota odszkodowania w takich sprawach wyliczana jest matematycznie, toteż na poparcie swoich roszczeń pacjent potrzebuje wszystkich dowodów zapłaty za leki, rehabilitację, czy dodatkowe zabiegi – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Dudek.

Złożenie pozwu jest czynnością odpłatną, zaś koszt wynosi tutaj 5% wartość dochodzonej kwoty odszkodowania, istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.