mapy do celow prawnych

Mapy do celów prawnych związane są przede wszystkim z pojęciem własności nieruchomości. Posiadanie lub wieczyste użytkowanie nieruchomości wiąże się z koniecznością podjęcia wielu czynności, do których profesjonalne mapy są niezbędne.

Sporządzanie map do celów prawnych nie należy do zadań łatwych – zauważa nasz rozmówca z firmy Geoplan.

Wśród trudności, jakie napotyka w swej pracy geodeta, należy wymienić wielość nie zawsze spójnych przepisów prawnych, czy mnogość istniejących już dokumentów na dany teren, również nierzadko rozbieżnych ze sobą.

Dla uporządkowania kwestii dokumentacji niezbędnej do rozmaitych czynności prawnych, wyróżnia się 6 zasadniczych rodzajów map geodezyjnych do celów prawnych.

I. Mapy nieruchomości w istniejących granicach

Pierwszym z nich są mapy nieruchomości w istniejących granicach jako wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów. Są one niezbędne m.in. do założenia księgi wieczystej budynku, ale także sprzedaży, wykupu, wywłaszczenia i przekazania nieruchomości.

II. Mapy z projektem podziału pojedynczych lub kilku nieruchomości

Tego rodzaju mapy sporządza się dla obiektów budowlanych, rolnych i leśnych, a są wykorzystywane w transakcjach kupna-sprzedaży, a także przy zniesieniu współwłasności oraz do innych celów.

III. Mapy z projektem podziału nieruchomości/gruntów

Służą do przejęcia z mocy prawa, wykupu lub wywłaszczenia obiektów wydłużonych, takich jak np. drogi, rurociągi, koleje.

IV. Mapy z projektem scalenia i podziału

V. Mapy połączania nieruchomości i ich ponownego podziału

VI. Mapy do celów opiniodawczych

VII. Mapy do celów sądowych

Tworzą oddzielną grupę map geodezyjnych. Są wymagane w trakcie postępowań sądowych, np. w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustalenie służebności, a także przy dziale spadku z podziałem nieruchomości.

Należy pamiętać, że przytoczona klasyfikacja nie wyczerpuje pełnego repertuaru sytuacji, w których niezbędne są mapy geodezyjne do celów prawnych i sądowych. W przypadku trudności z ustaleniem rodzaju wymaganej mapy, warto skontaktować się z doświadczonym, dobrym geodetą.