Regularne przeglądy kominiarskie to najlepsze zabezpieczenie przed zagrożeniami związanymi z osadzającymi się w przewodach kominowych substancjami oraz możliwymi nieszczelnościami. Zadbanie o fachowe czyszczenie komina przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia to jeden z ważniejszych obowiązków właściciela budynku mieszkalnego, a jego zaniechanie pociąga za sobą również skutki prawne.

Dlaczego trzeba wykonywać przeglądy instalacji kominowej?

Każdy właściciel budynku mieszkalnego powinien starać się dbać o jego dobry stan techniczny. Przemawia za tym nie tylko troska o utrzymanie jego wartości rynkowej, ale również o swoje zdrowie i życie. Szczególne znaczenie ma tutaj stan tych instalacji, których nieprawidłowe działanie grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Chodzi tu przede wszystkim o instalację elektryczną, która może spowodować porażenie prądem, ale także gazową, ze względu na ryzyko zatrucia lub wybuchu oraz rzecz jasna instalację odprowadzającą spaliny. Żeby wszystkie te elementy wyposażenia budynku działały prawidłowo, trzeba regularnie je kontrolować i konserwować.

Obowiązek sprawdzania ważnych dla bezpieczeństwa urządzeń zainstalowanych w budynku wynika z przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z jego zapisami przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić przegląd budynku, a w jego ramach zweryfikować poprawne działanie systemu wentylacyjnego i kominowego. W większych obiektach, o powierzchni przekraczającej 2000 m2 tego rodzaju przegląd musi być prowadzony nie rzadziej niż dwa  razy w roku. Warto pamiętać, że dodatkowy przegląd tego rodzaju o nieco szerszym zakresie odbywa się również w cyklach 5-letnich.

Przepisy przeciwpożarowe nakładają jednak dodatkowe obowiązki na właścicieli tych budynków, w których zainstalowane są urządzenia opalane paliwem stałym, gazowym lub płynnym. Zgodnie z nimi w takich obiektach powinny być dodatkowo wykonywane przeglądy kominiarskie, a w razie potrzeby czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych.

W przypadku budynków z zamontowanymi kotłami albo piecami opalanymi węglem, w tym również ekogroszkiem, a także spalające drewno w dowolnej postaci – pelletu, szczap albo brykietów czyszczenie przewodu dymowego powinno się odbywać 4 razy w roku. Obowiązek ten dotyczy również domów, w których zamontowano kominki, kuchnie węglowe lub popularne „kozy”. W obiektach, w których używa się kotłów gazowych czy olejowych albo ogrzewaczy wody zasilanych tymi paliwami przegląd i czyszczenie instalacji kominowej powinny się odbywać 2 razy w ciągu roku – wyjaśnia przedstawiciel Zakładu Usług Kominiarskich, który specjalizuje się w obsłudze systemów kominowych i wentylacyjnych.

Co grozi za niewykonywanie przeglądów kominiarskich?

Niedopełnienie obowiązku wykonania przeglądu budynku corocznego lub 5-letniego może sprawić, że właściciel zostanie ukarany. Inspektor nadzoru budowlanego może w takim przypadku nałożyć mandat w wysokości 500 zł. Sprawa może również zostać potraktowana jako wykroczenie i trafić do sądu.

Kara przewidziana przez przepisy nie jest więc w tym przypadku zbyt surowa, warto jednak mieć na uwadze to, że w razie niedopełniania obowiązków związanych z przeglądem kominiarskim przez właściciela, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. W sytuacji, gdy ktoś ucierpi wskutek niewłaściwego działania instalacji kominowej, osobie odpowiedzialnej za dokonywanie przeglądów, może grozić zarzut z kodeksu karnego.

Równie przykre konsekwencje mogą spotkać właściciela, który nie dopilnował regularnego czyszczenia systemu kominowego ze strony zakładu ubezpieczeniowego. W razie nieszczęśliwego zdarzenia spowodowanego wadliwym działaniem instalacji kominowej, np. wywołanym przez nią pożarem ubezpieczyciel będzie miał podstawę, by odmówić wypłaty odszkodowania.

Konsekwencje nieczyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych

Pilnowanie terminów przeglądów kominiarskich leży jednak w interesie każdego użytkownika i właściciela budynku mieszkalnego. Trzeba pamiętać, że produkty spalania, zwłaszcza uwalniający się z węgla czad, czyli tlenek węgla mogą prowadzić do poważnego zatrucia, a także śmierci. Czad nie ma zapachu i może się wydostawać z komina nawet przez niewielkie nieszczelności.

Poważnym problemem jest również to, że na wewnętrznych ścianach komina w domu opalanym węglem może osadzać się sadza. Jest ona wyjątkowo łatwopalna, a jej zapłon może spowodować pożar, a nawet wybuch. Towarzysząca temu zdarzeniu wysoka temperatura to poważne niebezpieczeństwo zajęcia się pokrycia dachowego oraz pęknięcia ścian komina. Ugaszenie pożaru sadzy jest bardzo kłopotliwe i wymaga interwencji straży pożarnej.

Podobnym zagrożeniem jest pożar substancji smolistych, które uwalniają się przy spalaniu drewna. Podobnie jak sadza osadzają się one w kominie, a ich zapłon jest równie niebezpieczny.

Warto uświadomić sobie, że koszty regularnych przeglądów kominiarskich w porównaniu z ryzykiem utraty całego dobytku, zatruciem lub nawet śmiercią są śmiesznie niskie. Nie wszyscy wiedzą również o tym, że konsekwencją zaniechania przeglądu kominiarskiego może być odłączenie w budynku dopływu gazu.