pozwolenia wodnoprawne

Firma Ekolab Sp. z o. o. pomaga swoim klientom uzyskiwać każdego rodzaju pozwolenia wodnoprawne, których obowiązek posiadania przewidziany jest w Polskim ustawodawstwie. Prowadzi także usługi konsultingowe pozwalające określić, kiedy zachodzi konieczność występowania o tego typu zgodę i jakie działania należy podjąć w celu jej uzyskania.

Co to są pozwolenia wodnoprawne?

Są to zezwolenia udzielane przez uprawnione jednostki administracji wodnej na drodze decyzji. Występujemy o nie, kiedy planujemy lub już prowadzimy działalność w zakresie szczególnego korzystania z wód, przeprowadzamy istotne zmiany w środowisku wodnym, wykonujemy urządzenia wodne lub odprowadzamy ścieki. Szczegółowe wytyczne wskazujące, kiedy dane pozwolenie jest niezbędne, określa ustawa Prawo Wodne. Każdy przypadek jest indywidualnie analizowany przez naszych pracowników, w celu zapewnienia klientowi możliwości wybrania najkorzystniejszych dla niego rozwiązań.

Jakie to sytuacje?

Jak wiemy, prawo dynamicznie się zmienia, dlatego tak ważne jest śledzenie tych zmian i dostosowywanie się do aktualnych wytycznych. Obowiązek uzyskania pozwolenia determinowany jest zawsze przez szereg czynników. Są to przede wszystkim: skala danego przedsięwzięcia, jego potencjalny wpływ na środowisko, oddziaływanie na zasoby wodne obszaru, czy też ilość podmiotów, które będą w jakimś stopniu odczuwać efekty zamierzonego korzystania z wód. Najczęściej, pozwolenie wymagane jest na czynności związane z odprowadzaniem ścieków do środowiska, odprowadzaniem ścieków zawierających substancje określone, jako szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pobór wód powierzchniowych lub podziemnych, czy też budowę urządzeń wodnych w postaci rowów, stawów, studni itp.. Zależnie od rodzaju pozwolenia są one wydawane na różne okresy obowiązywania.

Jak zdobyć pozwolenie wodnoprawne?

Aby zdobyć pozwolenie wodnoprawne należy przedłożyć odpowiedniemu organowi administracji publicznej wymagane dokumenty wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia. Do wniosku dołącza opis planowanej działalności oraz, tak zwany, operat wodnoprawny, którego elementami i załącznikami mogą być: zgody podmiotów znajdujących się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód, mapy ewidencyjne i sytuacyjno-wysokościowe terenu, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty budowlane, rysunki techniczne urządzeń wodnych i wszystkie inne informacje dotyczące danej sprawy. Każdy operat jest sporządzany indywidualnie pod konkretny wniosek. Podstawowe wymagania określone są również w obowiązującej ustawie Prawo Wodne.

Firma Ekolab Sp. z o. o. pomaga przejść cały proces uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, od weryfikacji, czy jest ono niezbędne w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, aż po osobiste złożenie wniosku do odpowiedniego organu administracji publicznej w przypadku posiadania wszystkich niezbędnych upoważnień.

Każdy może też liczyć na pomoc Akredytowanego Laboratorium Badawczego Ekolab znajdującego się w Kobylnicy http://www.ekolab.pl