Umowa deweloperska to dla nabywcy pewnego rodzaju gwarancja wybudowania nieruchomości i przeniesienia jej własności, a dla dewelopera to gwarancja otrzymania pieniędzy. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak odstąpienie od umowy deweloperskiej. Ustawa deweloperska przewiduje konkretne okoliczności, w których jest to możliwe. Dopuszczalne jest także uregulowanie w umowie innych okoliczności, w których nabywca ma do tego prawo.

Kiedy nabywca może odstąpić od umowy developerskiej?

Możliwości odstąpienia od umowy deweloperskiej wskazane są w art. 29 ustawy deweloperskiej, co w praktyce oznacza, że nabywca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, gdy ta zawiera braki i jest niekompletna. Oznacza to, że nie zawiera elementów określonych w ustawie, a informacje w niej zawarte nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach. Co więcej, art. 28 ustawy deweloperskiej mówi, że postanowienia umowy deweloperskiej nie mogą być mniej korzystne dla nabywców aniżeli przepisy ustawy deweloperskiej – w przeciwnym razie postanowienia te będą nieważne.

Deweloper zobowiązany jest przygotować prospekt informacyjny w formie elektronicznej lub papierowej. To właśnie w nim znajdują się konkretne informacje dotyczące nieruchomości. Prospekt ma pomóc nabywcy zorientować się we wszystkich postanowieniach dotyczących nieruchomości. Deweloper w Szczecinie ma prawo zawarcia w umowie deweloperskiej innych postanowień, niż te w prospekcie informacyjnym, przy czym musi on dokładnie wyszczególnić te miejsca w umowie. Jeśli natomiast deweloper wprowadzi zmiany i tego nie zaznaczy, nabywca również może od umowy odstąpić. Może to zrobić także w sytuacji, gdy deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, doręczył prospekt, ale niekompletny lub okazał się nieuczciwy na etapie poprzedzającym zawieranie umowy czy już przy jej zawarciu.

A co jeśli przeniesienie własności w ustalonym terminie nie nastąpiło? Wówczas nabywca musi wyznaczyć deweloperowi dodatkowe 120 dni na jej przeniesienie. Jeśli w tym terminie własność nie zostanie przeniesiona, nabywca może od umowy odstąpić. Co więcej, może to zrobić, gdy w czasie odbioru lokalu okaże się, że powierzchnia jest inna, niż wskazana w umowie deweloperskiej. Jeśli w umowie nie znajdują się żadne dodatkowe możliwości odstąpienia od niej, nabywca może spróbować porozumieć się z deweloperem, w celu rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Przy czym konieczne będzie zgodne złożenie oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Czy developer może odstąpić od umowy? Kiedy jest to możliwe?

Deweloper może odstąpić od umowy, jednak w przeciwieństwie do nabywcy nie ma on dużego pola manewru. Ustawa przewiduje tylko trzy takie przypadki, a umowa deweloperska nie może tego katalogu rozszerzać.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe, gdy nabywca nie zapłaci w wyznaczonym terminie kwoty przewidzianej w umowie deweloperskiej. Aby deweloper mógł skorzystać z tego prawa, musi najpierw wezwać nabywcę do zapłaty i wyznaczyć mu kolejny termin, wynoszący co najmniej 30 dni – zauważa deweloper oferujący komfortowe mieszkania bez pośredników Gryf Development ze Szczecinaprzy czym nie będzie mógł on z tego skorzystać, jeśli nabywca nie zapłaci w terminie ze względu na siłę wyższą – dodaje.

Deweloper może odstąpić od umowy również, gdy nabywca nie stawi się na odbiór mieszkania lub u notariusza, przed którym strony zawrzeć mają umowę przenoszącą prawo własności. Odstąpienie od umowy jest możliwe, po co najmniej 60 dniach od terminu poprzedniego. Jeśli na przeszkodzie zjawienia się u notariusza, czy odbioru mieszkania stoi siła wyższa, wówczas deweloper nie może skorzystać z prawa odstąpienia.