gospodarstwo rolne

Restrukturyzacja to gwałtowna zmiana w aktywach i pasywach przedsiębiorstwa, która ma na celu stworzenie przesłanek do wzrostu wartości firmy. Stosuje się ją zwykle w sytuacji problemów finansowych lub popadnięcia w długi. Postępowanie restrukturyzacyjne może dotyczyć przedsiębiorstw z różnych branż, a także gospodarstw rolnych. Jak wygląda przebieg takiego procesu i po co się go przeprowadza?

Czym jest restrukturyzacja?

Przebieg procesu restrukturyzacyjnego określa ustawa z 2015 roku o Prawie restrukturyzacyjnym. Zgodnie z jej brzmieniem, proces ten (zwany także restrukturalizacją lub transformacją) dotyczy gwałtownych zmian w pasywach i aktywach przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego. Jak wyjaśnia specjalista z Kancelarii Ekonomiczno-Prawnej w Warszawie, postępowanie restrukturyzacyjne jest bardzo szerokim pojęciem i może obejmować wiele różnorakich procesów odbywających się w strukturach firmy lub gospodarstwa. Podejmowane działania mają na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie problemów finansowych, w których znalazło się przedsiębiorstwo.

Problemy te mogą być związane między innymi z popadnięciem w długi, których wierzyciele chcą odzyskać swoją należność. Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, że wszystkie egzekucje długów zostają wstrzymane, dzięki czemu przedsiębiorca ma szansę na odzyskanie płynności finansowej. Firma zyskuje także czas na wdrożenie procesów naprawczych.

Kolejną zaletą zdecydowania się na postępowanie restrukturyzacyjne jest odzyskanie zaufania wierzycieli. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do instytucji, wobec których powstały długi, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy windykacyjne. Przedsiębiorstwo w trakcie restrukturyzacji zyskuje większą wyrozumiałość partnerów biznesowych, którzy widzą, że firma lub gospodarstwo rolne dąży do rozwiązania swoich problemów.

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych – dla kogo i kiedy

Wsparcie restrukturyzacyjne przysługuje podmiotom, które spełniają określone warunki. Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego może mieć miejsce, kiedy osoba występująca z wnioskiem o wszczęcie procesu prowadzi działalność rolniczą i jest właścicielem gospodarstwa. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, rolnik musi spełnić między innymi następujące warunki:

– musi mieć długi pieniężne wynikające z prowadzonej działalności,

– musi być niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Prawie upadłościowym,

– nie może być w trakcie postępowania upadłościowego.

Proces restrukturyzacyjny rozpoczyna się od sporządzenia jego planu, który zawiera opis sytuacji gospodarstwa rolnego. Musi zawierać także opis wpływu spodziewanej pomocy na stan gospodarstwa, charakterystykę działań, które zostaną podjęte oraz wskazanie okresu trwania procesu restrukturyzacyjnego. Sporządzony plan jest opiniowany przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odpowiedni dla lokalizacji gospodarstwa.

Podjęte działania opierają się zwykle na udzieleniu rolnikowi dopłaty do oprocentowania kredytu lub udzielenie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia. Drugi wariant przewiduje przejęcie długu rolnika przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.