Rozwód to inaczej rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obu partnerów. Można wyróżnić dwa sposoby jego rozwiązywania, czyli: rozwód bez orzekania o winie za porozumieniem stron, a także rozwód z orzekaniem o winie, który kończy małżeństwo z winy jednego lub dwojga małżonków – w takim przypadku sąd może przyznać alimenty osobie poszkodowanej. Dowiedz się więcej.

Rozwód za porozumieniem stron a rozwód z orzeczeniem o winie

Wskazaniem do wydania wyroku rozwodowego przez sąd jest wgląd w życie prywatne małżonków, a następnie udowodnienie, że ich pożycie całkowicie wygasło. Do takiego pożycia zalicza się m.in. więzi:

 • fizyczne,
 • psychiczne,
 • gospodarcze.

Orzekając rozwód, sąd wybiera osobę, która ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego – chyba, że obie strony zgodzą się na porozumienie. Jeżeli sąd ogłosi rozwód za porozumieniem stron, małżonek, który pozostaje w niedostatku nie z własnej winy, może żądać od partnera alimentów. W tym przypadku obowiązek alimentacyjny wygasa po okresie 5 lat od momentu wydania wyroku. Tylko wyjątkowe przypadki mogą sprawić, że ten czas zostanie przedłużony.

Rozwód za porozumieniem stron udzielany jest zazwyczaj bardzo szybko – szczególnie, jeśli między partnerami nie tworzą się konflikty dotyczące opieki nad dziećmi czy wysokości alimentów. Sprawa może zakończyć się wtedy po jednym lub dwóch posiedzeniach. Co innego natomiast z rozwodem z orzeczeniem o winie – takie sprawy ciągną się niekiedy latami.

Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie

Na rozprawę mają wpływ przede wszystkim dowody związane z:

 • więziami osobistymi małżonków,
 • dobrami osobistymi,
 • dobrami majątkowymi.

Jeżeli chodzi o więzy osobiste, ma się tu na względzie nie tylko duchowe i fizyczne przywiązanie, ale także godzenie w honor czy uwłaczanie czci. Na decyzję ma również wpływ agresja słowna, a także fizyczna. Dobra osobiste to przede wszystkim zdrowie, dobre imię czy nietykalność cielesna. Tutaj zalicza się też dobra osobiste członków rodziny, czyli m.in. dzieci czy rodziców obu stron. W dobrach majątkowych chodzi o wkład, jaki mają małżonkowie w pożycie finansowe rodziny.

Istnieją pewne przesłanki, które dążą do wskazania winy którejś ze stron, czyli:

 • uzależnienie,
 • nadużywanie alkoholu,
 • przemoc,
 • zdrada,
 • porzucenie,
 • niezaspokajanie potrzeb rodzinnych.

Oczywiście każda ze stron musi przedstawić dowody na każdą z wymienionych przez siebie win, mogą to być m.in.:

 • zeznania stron,
 • zeznania świadków,
 • wiadomości,
 • notatki z interwencji policji,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • obdukcje.

Nie ma złotego środka na uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie, ponieważ każda sytuacja rodzinna jest zgoła inna. Jedno jest jednak pewne: uzyskać je można tylko wówczas, jeżeli sprawa zostanie zgłoszona i dojdzie do rozprawy sądowej – tłumaczy przedstawiciel kancelarii Omega-Lex.

Rozprawy sądowe nie są niczym przyjemnym, dlatego należy pamiętać, że wybór poszczególnych dróg pociąga za sobą określone konsekwencje. Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie: jaki jest cel? A także: kto i co może pomóc w jego osiągnięciu.