notariusz

 Notariusz to prawnik, z którego usług najczęściej korzystamy przy okazji kupna mieszkania lub innej nieruchomości. W poniższym tekście znajdziemy kilka informacji o rzeczach, o których powinniśmy pamiętać udając się z wizytą do kancelarii notarialnej.

Co bierzemy pod uwagę wybierając notariusz?

Podstawowe czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze usług danego notariusza to dostępność do jego usług, a także wysokość opłat. Każdy notariusz może przyjąć swój własny cennik, jednak tylko do pewnego poziomu może ustalać wysokość zawartych w nim kwot. Ustawa prawo o notariacie reguluje kwestie maksymalnych opłat, które notariusz może pobrać od klienta za wykonanie danej czynności. W przypadku aktów notarialnych dotyczących kupna nieruchomości opłata notarialna będzie uzależniona od wartości tej nieruchomości, np. za sporządzenie aktu notarialnego o kupnie działko o wartości do 3000 złotych zapłacimy notariuszowi maksymalnie 100 złotych, natomiast za nieruchomość o wartości między 10 a 30 tys. zł opłata będzie wynosić maksymalnie 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 tys. zł (maksymalnie 710 zł). Przed udaniem się do notariusza warto zapoznać się z jego cennikiem.

Niezbędne dokumenty

W czasie wizyty będziemy potrzebowali różnego rodzaju dokumentów, między innymi:

  • Dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu.
  • Wypis z księgi wieczyste
  • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
  • Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości
  • Zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu

Oczywiście zakres potrzebnych dokumentów będzie różny w zależności od tego, jakiego rodzaju czynności notarialne będą przeprowadzane. Po umówieniu się na wizytę notariusz powinien poinformować nas szczegółowo, jakiego rodzaju dokumenty będą potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego.

Wyjątek stanowi dowód tożsamości, które jest niezbędny do przeprowadzenia wszelkich czynności notarialnych – wyjaśnia notariusz Irena Antkowiak.

O czym warto pamiętać?

Notariusz sporządza akt notarialny potwierdzający zawarcie umowę sprzedaży nieruchomości. Ma on również obowiązek wyjaśnić wszelkie nieścisłości jeśli się takie pojawią oraz wprowadzać do akty zmiany, jeśli jedna lub obie strony nie zgadzają z którymś z jego postanowieniem – musi się to jednak odbywać w granicach prawa. Ponadto to notariusz jest odpowiedzialny za sprawdzenie wiarygodności przedstawionych do sporządzenia aktu notarialnego dokumentów. Jako strona powinniśmy mieć przynajmniej jeden dzień na zapoznanie się z postanowieniami aktu. W dniu podpisania notariusz sprawdza tożsamość stron zawierających umowę i odczytuje cały akt (na prośbę stron może również odczytać treść załączników). Jeśli strony nie zgłaszają już żadnych uwag do treści aktu, a wszystkie opłaty zostały uiszczone, następuje podpisanie aktu przez strony oraz notariusza. Każda ze stron otrzymuje odpis dokumentu, oryginał zaś zostaje u notariusza – po 10 latach trafia on do archiwum sądowego.