Wyrok sądowy

Zachowania podatników polegające na naruszaniu norm prawa podatkowego są penalizowane przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Kontrola podatkowa, celno-skarbowa i postępowanie podatkowe często wiążą się z wszczęciem postępowania karno-skarbowego. Należy jednak pamiętać, że podatnikowi przysługują uprawnienia, które pozwalają na obronę i dowodzenie swej niewinności. Jak zatem bronić się w postępowaniu karno-skarbowym?

Prawo do obrony w postępowaniu karno-skarbowym

Na każdym etapie postępowania karno-skarbowego podatnik ma prawo do obrony, np. do składania wniosków dowodowych. Pomimo że obowiązek zebrania materiału dowodowego spoczywa na organie podatkowym, to w interesie podatnika jest podjęcie inicjatywy. Dowodem w sprawie może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, np. księgi podatkowe, ewidencje i dokumenty księgowe, decyzje lub zaświadczenia wydawane przez organy administracji, rachunki, faktury, umowy, prywatne ekspertyzy i korespondencja mailowa. Dowodem w sprawie może być także przesłuchanie świadków, czy nawet powołanie biegłych. Przy składaniu wniosków dowodowych, ważne jest wskazanie okoliczności, które mają być wykazane na podstawie żądanego dowodu. Jest to o tyle istotne, że może oddalić taki wniosek, jeżeli nie znajdzie wystarczającego powodu dla jego przeprowadzenia.

Postępowanie karnoskarbowe należy do najbardziej skomplikowanych procedur, gdyż łączy w sobie zagadnienia z zakresu prawa karnego, finansowego i administracyjnego. Bardzo mały odsetek spraw kończy się pomyślnie dla podatnika, a w większości przypadków nakładane są na niego mandaty i grzywny. Z tego powodu warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego prawnika, który fachowo doradzi, w jaki sposób postępować, aby uchronić się przed sankcjami – dowiadujemy się w rozmowie z Kancelarią Adwokacką Magdalena Musiał z Chorzowa.

Ważne, aby zapamiętać, że nie należy pochopnie przyznawać się do zarzucanych czynów i składać wyjaśnień bez dokładnego sprawdzenia, na czym miałby polegać nasz błąd. W świetle prawa jesteśmy niewinni, aż do momentu prawomocnego skazania.

Jak się bronić i uniknąć kary w postępowaniu karno-skarbowym?

Odpowiedzialność możemy ponieść tylko wtedy, gdy zostaną wykazane warunki przypisania odpowiedzialności za popełnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Teoretycznie to oskarżyciel musi udowodnić winę oskarżonego. Jednak w praktyce wygląda to inaczej i podatnik często jest automatycznie uznawany za winnego przestępstwa, bądź wykroczenia. Dlatego bardzo ważna jest tutaj aktywność podatnika od samego początku postępowania karno-skarbowego, postępowania podatkowego, jak i kontroli podatkowej.

Przedsiębiorcy mogą jednak uniknąć dotkliwej kary poprzez złożenie korekty deklaracji i poprawienie błędu popełnionego w uprzednio złożonym oświadczeniu, lub (jeżeli nie jest już za późno) mogą skorzystać z instytucji „czynnego żalu”. Polega ona na złożeniu donosu na samego siebie, co wynika z art. 16 kodeksu karnego skarbowego.

Zapis ten brzmi:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Przy czym przedsiębiorca zgłaszający czynny żal ma także obowiązek wyrównać podatek wraz z należnymi odsetkami. Istnieje wiele sytuacji, w których na „czynny żal” jest za późno, np. w momencie, gdy organy ścigania rozpoczęły już czynności służbowe – wtedy pomoc adwokata prawa karnego w Chorzowie staje się nieodzowna.

Warto nadmienić, że przedsiębiorca bez podania powodu może także odmówić złożenia wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, co często w danym postępowaniu może działać na korzyść. Taka odmowa nie może pociągać za sobą negatywnych następstw dla oskarżonego i nie może być traktowana, jako milczące przyznanie się do winy. Z drugiej strony wyjaśnienia pochodzące od osoby zainteresowanej korzystnym dla siebie rozstrzygnięciem, są poddawane skrupulatnej ocenie i weryfikacji, a organy z dużą rezerwą podchodzą do jej wyjaśnień.