Podział nieruchomości

Jeśli jesteś właścicielem fragmentu ziemi albo jego użytkownikiem wieczystym, być może spotkałeś się z pojęciem podziału nieruchomości. W skrócie – działanie to polega na wydzieleniu z większego terenu mniejszych działek. Ale jakie warunki muszą być spełnione, żeby przeprowadzić ten proces i w jakich sytuacjach to się dzieje? Przeczytaj tekst, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Kiedy przeprowadza się podział nieruchomości?

Skutkiem podziału nieruchomości jest zmiana rozkładu działek znajdujących się na danym terenie, z kolei ich właściciel pozostaje ten sam. Proces ten nie dotyczy zazwyczaj gruntów rolnych i leśnych. W jakich zatem sytuacjach on zachodzi?

Może to mieć miejsce w przypadku wydzielania działek budowlanych lub ustalania roszczeń do nieruchomości – wyjaśnia pracownik firmy Geonivel.

Jest to konieczne również wówczas, gdy na danym terenie mają powstać drogi, linie kolejowe czy tereny zamknięte. Kolejny przypadek stanowi likwidacja przedsiębiorstw samorządowych lub państwowych. Przeszkodą do przeprowadzenia podziału nieruchomości może być brak dostępu poszczególnych działek do drogi publicznej, ale ten problem można rozwiązać, wyznaczając drogę wewnętrzną.

Etapy podziału nieruchomości

Podział nieruchomości można przeprowadzić zarówno jeśli danej gminy dotyczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i kiedy tak nie jest. Muszą być jednak spełnione warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz konieczna jest zgodność z przepisami odrębnymi. Podstawą do podziału nieruchomości jest złożenie wniosku w tej sprawie do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (wszystko zależy od lokalizacji). Konieczne jest również zatrudnienie uprawnionego geodety, który przeprowadzi część prac. W zakres jego obowiązków wchodzi między innymi przygotowanie projektu zmian, wykonanie mapy obrazującej nowy podział oraz sporządzenie wykazu zmian gruntowych i protokołu dotyczącego przyjęcia granic nieruchomości. To właśnie na podstawie projektu składa się wniosek o podział.

Co dzieje się z wnioskiem?

Po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu trzeba poczekać na wydanie decyzji dotyczącej zgodności planów z przepisami dotyczącymi podziału nieruchomości. Po zatwierdzeniu projektu geodeta wykonuje wszystkie konieczne prace i przygotowuje operat, który trzeba złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Potem wystarczy już tylko czekać na decyzję urzędu.

Najlepszą opcją jest zapoznanie się z warunkami ubiegania się o podział nieruchomości jeszcze przed złożeniem wniosku. Kluczowe jest również zatrudnienie wykwalifikowanego geodety, który ma doświadczenie w pracach tego typu. Skorzystanie z usług specjalisty zwiększy szansę na powodzenie procesu.