Konsultacja z prawnikiem

Mienie zabużańskie jest popularnie stosowanym określeniem, które odnosi się do terenów leżących pomiędzy obecną wschodnią granicą Polski, a jej granicą z 1939 roku. Obszar ten znany jest również pod nazwą Kresy Wschodnie. Polacy wysiedleni z tych terenów z powodu rozpoczynającej się wojny, mogą ubiegać się o rekompensatę. Na tej podstawie wydano ustawę z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jak otrzymać taką rekompensatę?

Mienie zabużańskie – procedury

Odszkodowania dla Zabużan w znacznej większości zostały już zrealizowane w pierwszych latach po wojnie. Przyjmowały formę zaliczenia wartości mienia zabużańskiego na poczet kosztu zakupu nowej nieruchomości od Skarbu Państwa, albo ceny opłaty za prawo użytkowania wieczystego. Jednak z uwagi na fakt, że państwo polskie przeznaczyło na ten cel niewystarczające zasoby nieruchomości, nie wszystkie odszkodowania zostały do dziś zrealizowane. Wciąż ocenia się, że około 80 tys. osób nie otrzymało odszkodowania.

Zgodnie z ustawą o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z 8 lipca 2005 roku (Dz. U. 05.169.1418), rekompensatę za mienie zabużańskie ograniczono do 20% ich pierwotnej wartości. Zabużanie mogą obecnie otrzymać nie tylko prawo do zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny nieruchomości nabywanej od Skarbu Państwa, ale także świadczenie w gotówce.

Prawo do roszczenia odszkodowania przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, w dniu 1 września 1939 roku zamieszkiwały na terenie Kresów Wschodnich i musiały nagle je opuścić z wymieniowych wyżej przyczyn. Po śmierci tych osób prawo do rekompensaty jest dziedziczone przez najbliższych. Proces ubiegania się o takie odszkodowanie obejmuje 4 etapy. Na początku ustala się podstawy roszczenia. Obejmuje to postanowienie odpowiedniego wojewody i potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Następnie wycenia się opłacalność usługi zgodnie z udokumentowanymi informacjami o stanie konkretnego majątku. Analizie podlegają także dokumenty opisujące mienie zabużańskie (wyroki sądowe, dokumenty archiwalne itd.). Ostatnim etapem jest przeprowadzenie zasadniczej wyceny nieruchomości. Dokonywana jest na podstawie analizy porównawczej lokalnego rynku nieruchomości o podobnym charakterze jak ten, w którego strefie znajduje się sporne mienie.

Dlaczego warto dochodzić rekompensaty za mienie zabużańskie?

Wiele Polaków zamieszkujących tereny Kresów Wschodnich podczas wojny musiało opuścić te obszary i pozostawić dorobek swojego życia. W 2005 roku weszła w życie ustawa, która umożliwia otrzymanie rekompensaty z tego tytułu. Zabużanie mają prawo do zaliczenia wartości pozostawionej na poczet ceny nieruchomości nabywanej od Skarbu Państwa, a także otrzymania świadczenia w gotówce.

Jak mówi pracownik biura rzeczoznawcy majątkowego – Dariusz SasWycena odszkodowania mienia zabużańskiego przeprowadzana jest na podstawie szczegółowych analiz. Wymaga to przeglądu wielu dokumentów historycznych – map topograficznych z okresu przedwojennego, wydawnictw monograficznych, opisów, przewodników oraz inne tego typu materiałów. Efektem takich działań jest operat szacunkowy, który stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania za utracone mienie zabużańskie, a także ustalania jego wysokości.

Decydując się na dochodzenie swoich praw związanych z rekompensatą za mienie zabużańskie, zaleca się skorzystanie z oferty jedynie profesjonalnych rzeczoznawców majątkowych. Doświadczenie i znajomość prawa to gwarancja rzetelnej wyceny.