Pozew o alimenty będzie się różnił, dlatego trudno o wskazanie jednego, gotowego szablonu, jednak po zwróceniu uwagi na kilka najważniejszych kwestii, napisanie go z pewnością będzie prostsze.

Kluczowym elementem takiego pozwu jest szczegółowe opisanie sytuacji rodzinnej stron. Jak to rozumieć? Przede wszystkim trzeba wskazać, kiedy dziecko się urodziło, a także jasno wyjaśnić przez jak długi czas pozwany nie płaci na utrzymanie dziecka.

Niezbędne jest wypisanie takich elementów, jak:

  • imię i nazwisko powoda,
  • adres zamieszkania i korespondencyjny powoda,
  • imię i nazwisko pozwanego,
  • adres zamieszkania i korespondencji pozwanego,

W przypadku, gdy to opiekun prawny składa pozew w imieniu dziecka lub osoby z ograniczoną zdolnością prawną należy podać dane osobowe oraz adres zamieszkania i korespondencyjny opiekuna.

Równie ważne jest dołączenie aktu urodzenia. Taki pozew powinien również opisywać potrzeby dziecka, jak również sytuację rodzica, który go wychowuje i utrzymuje, podając wysokość dochodów popartą właściwymi zaświadczeniami. Nie należy pominąć opisania sytuacji materialnej drugiego rodzica (tego, który nie płaci), ze wskazaniem źródeł jego dochodów i możliwości finansowych.

Ponadto należy jasno określić, jakie są oczekiwania względem zakresu oraz terminu świadczenia, w którym alimenty mają być wypłacane. Jeśli istnieje obawa, że mogą wystąpić problemy z regularnym płaceniem alimentów, warto sformułować wniosek o ustawowe odsetki w sytuacji, gdy miałoby dojść do opóźnienia w wypłacaniu należności.

Składając pozew o alimenty na dziecko bardzo ważne są wszystkie dowody – warto pamiętać, iż poza dokumentami mogą być to także dowody ze świadków, jak i z przesłuchania stron. Pozew można złożyć do sądu rejonowego właściwego zarówno ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, jak i uprawnionego. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie go według miejsca zamieszkania dziecka oraz powoda, gdyż w czasie postępowania trzeba liczyć się z koniecznością osobistej obecności na rozprawach.

Bezwzględnie należy pamiętać, iż pozew o alimenty musi być własnoręcznie podpisany – w innej sytuacji nie rozstanie rozpoznany przez sąd.