postepowanie-egzekucyjne

Termin „egzekucja” pochodzi z łaciny i oznacza wykonanie kary, czy przymusowe ściągnięcie należności. Pojęcie egzekucji w języku prawnym odnosi się do spraw z zakresu prawa cywilnego i procedury administracyjnej, natomiast w procedurze karnej unika się tego sformułowania, dla uniknięcia skojarzeń z egzekucją w sensie wymierzania kary śmierci.

Wszczęcie egzekucji

Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, którym w przypadku takiego postępowania jest orzeczenie sądowe, stwierdzające istnienie oraz treść roszczenia wierzyciela, a tym samym zobowiązania dłużnika. Wnioskodawcą może być wierzyciel, prokuratura lub organizacja pozarządowa. W sytuacji, w której wierzycielem jest organ egzekucyjny, postępowanie można wszczynać z urzędu.

Organy egzekucyjne

Organami egzekucyjnymi w postępowaniu cywilnym są sądy rejonowe i komornicy działający przy tych sądach. Zadania i kompetencje komorników określone są ustawą. Do najważniejszych zadań komornika należy wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia oraz o zabezpieczenia roszczeń, a także wykonywanie innych tytułów wykonawczych, które zgodnie z przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. Komornik sporządza również protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego.

Rodzaje egzekucji

Wśród środków majątkowych podlegających egzekucji możemy wymienić ruchomości i nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, środki na rachunkach bankowych, czy wierzytelności – wymienia ekspert z Kancelarii Komorniczej Marian Piasecki.

Egzekucje przeprowadza się również ze świadczeń emerytalnych, renty socjalnej, ubezpieczenia społecznego oraz innych praw majątkowych, w tym m.in. z akcji, udziałów w spółkach i praw autorskich.

Ze względów humanitarnych przyjmuje się, że egzekutor powinien zostawić winnemu przynajmniej 760 PLN, a także niezbędne wyposażenie mieszkania, codzienne ubrania, narzędzia pracy zarobkowej i przybory potrzebne do nauki. Pełen zakres środków pieniężnych i niepieniężnych wyłączonych z egzekucji określa ustawa.