Prawo gospodarcze to zbiór norm prawnych o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunkach gospodarczych, pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a także między innymi podmiotami będącymi podmiotem pewnych stosunków gospodarczych.

Prawo gospodarcze to zbiór norm prawnych o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunkach gospodarczych, pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a także między innymi podmiotami będącymi podmiotem pewnych stosunków gospodarczych. Odpowiada za regulację działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze dzielimy na:

  • PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE które ustala stosunki między poszczególnymi przedsiębiorcami, a państwem. Określa ono dokładniej swobodę działalności gospodarczej oraz obrotu gospodarczego. Zajmuje się zasadami zakładania własnej działalności gospodarczej, zasadami koncesjonowania oraz zasadami prowadzenia działalności gospodarczej przez różne podmioty. Prawo gospodarcze publiczne definiuje rolę państwa oraz zakres integracji prawa i państwa w gospodarkę kraju. Pełen zakres tego prawa jest bardzo szeroki, w jego zakres wchodzi między innymi prawo pomocy publicznej, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne czy nadzór bankowy.
  • PRYWATNE PRAWO GOSPODARCZE które ustala stosunki między poszczególnymi przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Prawo to obejmuje przepisy określające rodzaje spółek, sposób ich funkcjonowania, czynności handlowe, zasady dotyczące ogłoszenia upadłości i prawo papierów wartościowych. Prywatne prawo gospodarcze definiuje ustrój różnych form przedsiębiorstw oraz podaje określone warunki, które musi ono spełnić, by móc założyć działalność. Za jego pośrednictwem państwo i inne organy Unii organizują i kontrolują działalność gospodarczą. Podmiotami prywatnego prawa gospodarczego są osoby fizyczne, osoby prawne, a także państwo i inne podmioty prawa publicznego, o ile czynnie uczestniczą one w obrocie gospodarczym, wykorzystując przy tym własne zasoby.

books-in-bookshelf-in-library.jpg

Prawa gospodarczego nie określa jednolita regulacja prawna dla stosunków gospodarczych. Co za tym idzie nie ma żadnego kodeksu, który ustanawiałby normy prawne z zakresu prawa gospodarczego.

Prawo gospodarcze opiera się na:

  1. Zasadzie 3D,
  2. Zasadzie praworządności,
  3. Zasadzie proporcjonalności,
  4. Zasadzie ochrony własności,
  5. Zasadzie swobody gospodarczej,
  6. Zasadzie ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę.

Co ciekawe, do działalności gospodarczej nie należą działania związane z ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem, rybactwem, rolnictwem (w tym wynajmowanie pokoi przez rolników) oraz usługi związane z pobytem turystów w danym miejscu.

Masz problem z prawem gospodarczym ? Polecamy skontaktować się z radcą prawnym takim jak – Radca-franczak.pl