Nakaz sądowy

Postępowanie nakazowe to uproszczona forma dochodzenia spłaty swoich wierzytelności. Standardowe postępowanie zazwyczaj trwa bardzo długo i wiąże się ze sporymi kosztami. Postępowanie nakazowe to sposób dochodzenia roszczeń w sposób mniej wymagający i czasochłonny. Co warto wiedzieć o postępowaniu nakazowym i jakie są jego zalety?

Postępowanie nakazowe – na czym polega?

Postępowanie nakazowe, przesłanki jego stosowania i tryb dokładnie opisuje Kodeks postępowania cywilnego. Pozew o rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym może być skierowany do sądu rejonowego bądź okręgowego – w zależności od wysokości przedmiotu sporu – sprawami do kwoty 75 tys. zł zajmują się sądy rejonowe. W pozwie musi być umieszczony wyraźny wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Aby pozew złożyć, należy go wcześniej opłacić. Warto podkreślić, że koszt pozwu w trybie nakazowym jest niższy iż w standardowym postępowaniu – wynosi ¼ sumy z 5 % wartości dochodzonego roszczenia. Postępowanie tego rodzaju umożliwia powodowi dochodzenie roszczeń pieniężnych lub świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Jakie są zalety postępowania nakazowego?

Postępowanie w trybie nakazowym charakteryzuje szereg zalet. Jest ono przede wszystkim prowadzone szybko, w porównaniu do postępowań prowadzonych w zwykłym trybie. Powód nie musi brać udziału w rozprawie, ponieważ na posiedzenie nie są wzywane strony – sąd rozpatruje sprawę podczas posiedzenia niejawnego. Kolejną zaletą jest niski koszt pozwu oraz brak minimalnej kwoty długu. Nieprawomocny nakaz zapłaty jest tytułem zabezpieczenia i jest nadawany przez sąd bez nadawania klauzuli wykonalności. Posiadając sądowy nakaz zapłaty można skierować pismo do komornika o zajęcie rachunku dłużnika. Warto tutaj podkreślić, że taki pozew musi być w należyty sposób udokumentowany. Czyli innymi słowy – przed złożeniem w sądzie pozwu o postępowanie nakazowe należy zebrać wszelkie dowody świadczące o tym, że dana osoba winna jest nam pieniądze. A więc do pozwu należy dołączyć okoliczności uzasadniające nasze żądanie. Takimi dokumentami mogą być faktury, umowa, wezwanie dłużnika do zapłaty, dokumenty urzędowe czy też pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

Nakaz zapłaty i obrona dłużnika

W momencie, gdy właściwy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, dłużnik zobowiązany jest do spłaty roszczenia (łącznie z kosztami postępowania) w ciągu 2 tygodni od daty doręczenia nakazu. W nakazie doręczonym dłużnikowi umieszczana jest również informacja o tym, iż ma on prawo do złożenia zarzutów wobec nakazu. Należy mieć świadomość, że dłużnik może się przed tym bronić i zgłosić do sądu zarzuty. Podobnie jednak jak w przypadku powoda, pozwany musi przedstawić swoje racje wraz z dowodami. Ma na to dwa tygodnie od momentu doręczenia nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Po wniesieniu zarzutów odbywa się rozprawa, po przeprowadzeniu której sąd wydaje wyrok. Dobre kancelarie, takie jak Kancelaria Adwokacka Bogdana Kondorowskiego pomagają stronom w przygotowywaniu odpowiednich dokumentów celem uzyskania roszczeń bądź obrony przed zapłatą długu. Warto podkreślić, że nie warto zwlekać ze składaniem pozwów o postępowanie nakazowe, szczególnie gdy kwota należności jest wysoka, posiadamy dobitne dowody na winę pozwanego.