Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który potwierdza wykonanie określonej czynności prawnej. Sporządzaniem tego rodzaju aktów zajmują się zgodnie z obowiązującym prawem notariusze. Co jeszcze warto wiedzieć o aktach notarialnych i jakie są ich rodzaje? Kiedy trzeba wybrać się do notariusza celem sporządzenia takiego dokumentu? Szczegóły w artykule.

Akt notarialny – wymóg prawa czy wyrażenie woli?

Może być i jednym, i drugim. Przepisy prawa wyliczają czynności prawne wymagające zastosowania aktu notarialnego jako zabezpieczenia interesów stron – są to np. transakcje zakupu i sprzedaży nieruchomości, umowy o dział spadku, umowy spółek. Na zapisanie oświadczeń stron w takiej postaci decydują się też często osoby, którym zależy na tym, by oświadczenia te przybrały formę dokumentu urzędowego sygnowanego przez notariusza. Dobrym przykładem jest tu sporządzanie testamentu, w przypadku którego akt notarialny nie jest wymagany.

Przykłady aktów notarialnych

Akty notarialne obejmują najczęściej umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, małżeńskie umowy majątkowe, umowy o podział wspólnego majątku małżonków, umowy ustanowienia służebności i prawa użytkowania, umowy spółek z o.o., pełnomocnictwa. Jak zauważa notariusz z Kancelarii Notarialnej Dorota Szuman-Krzych, coraz częściej sporządzane są również akty notarialne w sprawach z zakresu prawa spadkowego, czyli testamenty, protokoły przyjęcia lub odrzucenia spadku, umowy o dział spadku, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, jak również protokoły dziedziczenia.

 Co musi zawierać akt notarialny?

Aby akt tak był ważny, musi zgodnie z zapisami Prawa o notariacie być sporządzony wedle określonego wzoru, a więc zawierać wyszczególnione przez wspomniane wyżej przepisy informacje. Są to: miejsce oraz dokładna data sporządzenia dokumentu, dane notariusza, dane stron zawierających daną umowę (dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i osób prawnych i innych podmiotów), oświadczenia stron, oświadczenie potwierdzające odczytanie i podpisania aktu przez obie strony, popisy osób będących stronami w danej umowie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu oraz wreszcie – podpis notariusza. W wyjątkowych sytuacjach notariusza może zastąpić polski konsul. Oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii, natomiast stronom i innym osobom uprawnionym wydawane są wypisy tego aktu mające oczywiście taką samą moc prawną jak oryginał.