umowa alimentacyjna u notariusza

Notariusz dokonuje czynności notarialnych, przygotowując akty mające charakter dokumentu urzędowego. Zajmuje się wieloma czynnościami notarialnymi wynikającymi z prawa o notariacie. Sporządza akty notarialne, poświadczenia, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów oraz wykonuje wiele innych czynności wynikających z przepisów prawa. Częstymi klientami notariuszy są osoby zobowiązane do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Warto dowiedzieć się, co jest ważne podczas zawierania umowy alimentacyjnej u notariusza.

Umowa alimentacyjna zamiast sprawy sądowej

Ważną informacją dla osób próbujących ustalić obowiązek alimentacyjny jest fakt, że umowa alimentacyjna zawarta u notariusza jest alternatywą dla sprawy sądowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza dobrowolne porozumienie się rodziców w kwestii ustalenia warunków i wysokości świadczenia alimentacyjnego. Taka forma jest zdecydowanie łatwiejsza i nie naraża stron na niepotrzebne stresy.

„Kancelaria notarialna – wyjaśnia przedstawiciel Kancelarii Notarialnej Doroty Szuman-Krzych – dokonuje czynności notarialnych, wśród których znaczące miejsce zajmują sprawy związane z obowiązkiem alimentacyjnym. W polskim prawie jest to pojęcie dość szerokie i nie dotyczy wyłącznie świadczeń pieniężnych, ale również obowiązku rodziców do wychowywania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem. Związane jest również z koniecznością dostarczania dziecku niezbędnych dóbr materialnych potrzebnych przede wszystkim do życia oraz nauki. Najczęściej jednak obowiązek alimentacyjny ogranicza się do comiesięcznej stałej zapłaty na rzecz dziecka, kwoty ustalonej przez sąd lub pomiędzy rodzicami. Podstawą prawną regulującą zakres oraz zasady świadczeń alimentacyjnych jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wraz z kolejnymi nowelizacjami”.

Akt notarialny najpewniejszą formą umowy alimentacyjnej

Choć polskie prawo honoruje umowę ustną, to jednak zawarcie jej w formie pisemnej jest bardziej zalecane. Daje większą pewność i ma znaczenie dowodowe. Dlatego najlepszym miejscem do zawarcia umowy alimentacyjnej jest notariusz, który przygotuje akt notarialny. Będzie on zawierał wszystkie dane i zapisy, konieczne do ewentualnej egzekucji alimentów.

Jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie wywiązuje się z obowiązku, strona uprawniona może posłużyć się aktem notarialnym i złożyć wniosek do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Będzie to stanowiło podstawę do rozpoczęcia procedury komorniczej.

Jakie są wymogi umowy o alimenty i co musi zawierać?

Aby umowa spełniała wszystkie formalne wymogi, powinna precyzyjnie określać strony umowy, opisywać obowiązki oraz konsekwencje niewywiązania się ze zobowiązań. Musi ona zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • określenie danych personalnych zobowiązanego i uprawnionego (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery pesel),
  • ustalenie formy alimentów, kwot lub innych zobowiązań,
  • określenie częstotliwości i daty świadczenia alimentacyjnego,
  • formę płatności alimentów,
  • własnoręczne podpisy stron umowy.

Warto zaznaczyć, że jeśli obowiązek dotyczy więcej niż jednego dziecka, to kwotę alimentów należy określić dla każdego z dzieci oddzielnie, ponieważ podczas ustalania wysokości alimentów bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby każdego dziecka osobno. Należy także zadbać, aby w umowie alimentacyjnej znalazł się mechanizm podwyższający kwotę alimentów zgodnie z inflacją lub w razie uzasadnionej zmiany potrzeb dziecka.

Notarialna umowa alimentacyjna daje duża pewność, wyklucza wątpliwości i nieścisłości oraz zapewnia łatwą drogę do postępowania komorniczego.