Umowa

Transportujemy rzeczy oraz osoby i można domyślać się, że umowy o przewóz dla obu tych przypadków, a także w zależności od konkretnej sytuacji i środka transportu będą różne. Niemniej każda taka umowa, zabezpieczając interesy obu stron, musi szczegółowo opisywać zarówno obowiązki, jak i zobowiązania strony przyjmującej zlecenie przewozu jak i prawa strony zlecającej. Umowa o przewóz to nic innego, jak zobowiązanie przewoźnika do dostarczenia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy w ustalone miejsce.

Umowa przewozu w świetle prawa

Mimo iż określony kontrakt transportowy będzie zawsze w pełni autonomicznym dokumentem, to w Polsce musi on być formułowany w zgodzie z definicją umowy przewozu, opisaną w artykule 774 kodeksu cywilnego i z uwzględnieniem ustaw szczególnych dotyczących konkretnych typów transportu. My w naszym artykule zagadnienie umowy przewozu, z osobna dla osób i rzeczy  będziemy rozpatrywać w odniesieniu do transportu samochodowego, posługując się wiedzą, którą w przedmiotowym temacie podzielili się z nami specjaliści ze spedycyjno-transportowej firmy MAXIMUS z Poznania. Niezależnie od wszystkiego, każda taka umowa musi obowiązkowo określać przedmiot przewozu i środek transportu, czas i miejsce dostawy oraz wynagrodzenie za wykonaną usługę i wysokość kar umownych.

Umowa przewozu osób

Należy wiedzieć, że pewne zobowiązania co do warunków konkretnych przewozów, nie muszą być ujmowane bezpośrednio w umowie, gdyż są one obligatoryjne i przewidziane prawem. Tak jest często między innymi właśnie w przypadku przewozu osób. Przewoźnik musi zapewnić tutaj z mocy prawa odpowiednie warunki komfortu, bezpieczeństwa oraz higieniczno-sanitarne. W wielu przypadkach w ogóle nie będzie potrzebna tutaj specjalna umowa, gdyż zastąpi ją po prostu bilet; tak będzie np. w środkach komunikacji masowej. Niemniej w szczególnych sytuacjach umowy na przewóz osób także są zawierane. Przy okazji dodajmy w tym miejscu, że za szkody w bagażu podręcznym pasażera przewoźnik odpowiada jedynie wtedy, gdy są one wynikiem jego winy umyślnej lub szczególnego niedbalstwa.

Umowa przewozu rzeczy

W tym przypadku przedmioty są przewożone pod wyłącznym nadzorem przewoźnika i tylko on odpowiada tutaj za ich stan oraz terminowe dostarczenie do odbiorcy. Umowa przewozu rzeczy oprócz danych, które wymieniliśmy już wcześniej, powinna zawierać także liczbę oraz rodzaj opakowań i wartość nadanego towaru. Jeśli na podstawie oceny wizualnej przesyłki nie można określić jej zawartości, to przewoźnik może zażądać od nadawcy pisemnego oświadczenia opisującego ową rzecz. W razie potrzeby do przesyłki powinien zostać także dołączony list przewozowy.

Wiele firm transportowych, oprócz przewozów, oferuje szereg dodatkowych usług, co ma szczególnie ważne znaczenie w międzynarodowej spedycji ładunków; może to być na przykład obsługa celna oraz załatwianie spraw związanych z tak zwanym intrastatem, czyli obowiązkiem przekazywania pewnych informacji statystycznych. Zlecenie przewoźnikowi takich dodatkowych usług również powinno być określone w umowie przewozu.