Przeprowadzenie audytu to najlepszy sposób na zbadanie działania konkretnego podmiotu. Przeprowadzany jest on w wielu sytuacjach, jednak najczęściej służy określeniu tego, czy przedsiębiorca prawidłowo prowadzi swoje przedsiębiorstwo. Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa oraz ewentualnych inwestorów niesie za sobą przeprowadzenie audytu prawnego? Kiedy warto podjąć działania w celu kompleksowego zbadania sytuacji przedsiębiorstwa?

Spółka prawa handlowego – podstawowe informacje

Współdziałanie w dążeniu do osiągnięcia określonych korzyści wymaga prawnego uregulowania. Wśród spółek wyróżniamy dwie grupy podmiotów, czyli spółki cywilne i spółki prawa handlowego. Spółki prawa handlowego podlegają odrębnemu podziałowi i wyróżniamy wśród nich spółki osobowe oraz spółki kapitałowe, które podlegają dalszemu podziałowi względem swojego rodzaju.

W jakim celu przeprowadza się audyt prawny w spółkach prawa handlowego?

Audyt prawny due diligence w spółce prawa handlowego jest niezbędnym działaniem w celu określenia m.in. mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa i powinien zostać przeprowadzony w przypadku wszystkich planowanych zmian organizacyjnych – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Radców Prawnych CGH z Bielska-Białej.

Audyt prawny pozwala zbadać kondycję przedsiębiorstwa m.in. pod względem kluczowych czynników mających wpływ na jego dalsze funkcjonowanie, czyli pod względem finansowym, prawnym oraz podatkowym.

Kiedy warto zdecydować się na przeprowadzenie audytu prawnego?

Ze względu na możliwość kompleksowego zbadania stanu i oceny działania przedsiębiorstwa audyt prawny powinno przeprowadzić się, gdy m.in.:

  • sytuacja spółki zaczyna się pogarszać, występują wewnętrzne konflikty oraz przynosi ona coraz mniejsze zyski,
  • planowane jest wprowadzenie spółki na giełdę,
  • planowane są zmiany organizacyjne spółki np. fuzja, sprzedaż, przejęcie spółki,
  • spółka zagrożona jest upadkiem,
  • zachodzi ryzyko, że spółka zostanie poddana wnikliwej kontroli organów państwowych,
  • zachodzi podejrzenie o działaniu na niekorzyść spółki jednego lub kilku udziałowców,
  • planowane jest rozszerzenie zakresu działalności spółki.

Prawidłowo przeprowadzony audyt prawny daje wgląd w fatyczną sytuację przedsiębiorstwa i pozwala przygotować je na mające nastąpić zmiany. Wyniki audytu są jednym z najważniejszych dokumentów dla przyszłych inwestorów oraz zarządu przedsiębiorstwa, bo pozwalają one zyskać szersze spojrzenie na obecną sytuację spółki oraz stają się prognozą jej rynkowej przyszłości.