Materiał Partnera

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy – przepisy Kodeksu Pracy

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy – przepisy Kodeksu Pracy
Nowoczesne technologie mają również wpływ na strukturę zatrudnienia, a także – na organizację pracy w firmach. Coraz większą popularność zdobywa forma telepracy – czyli zatrudnienia specjalistów na odległość. Stosowana jest tam, gdzie zatrudniony specjalista nie musi mieć bezpośredniego dostępu do zasobów przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie w niektórych sytuacjach jest bardzo korzystne i sprzyja zwiększaniu elastyczności i konkurencyjności w biznesie. Należy jednak pamiętać o tym, że telepracownik… nadal jest pracownikiem. A za tym idą obowiązki – zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy.

Co mówi o tym Kodeks Pracy?

Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonów komórkowych, poczty elektronicznej i innych rozwiązań internetowych. Obowiązkiem telepracownika jest wykonywanie swojej pracy za pomocą tych urządzeń. Telepracownik większość czasu spędza poza zakładem pracy, w takich miejscach jak mieszkanie, siedziba klienta czy inne pomieszczenie przystosowane do wykonywania pracy. Może jednak przebywać także na terenie zakładu pracy, korzystać z jego pomieszczeń i kontaktować się ze współpracownikami. Telepraca wykonywana jest na podstawie nieco innej umowy niż praca klasyczna. Telepracownik w większym stopniu decyduje o czasie, miejscu i sposobie wykonywania pracy. Łączy się to z osłabieniem kontroli kierownika nad jego obowiązkami. Pracodawca, który zatrudnia telepracownika, zobowiązany jest do określenia warunków pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i w regulaminie. Uzgodnienie warunków telepracy między pracodawcą a pracownikiem może nastąpić podczas zawierania umowy o pracę bądź w trakcie zatrudnienia. Musi mieć ono charakter dobrowolny. W wielu przypadkach formuła telepracy umożliwia daje możliwość podjęcia pracy osobom, które dotąd miały do niej utrudniony dostęp. Jak zauważa adwokat Tomasz Guzek, nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 27 sierpnia 1997 r. wprowadziła zmiany umożliwiające zatrudnienie w formie telepracy osób z niepełnosprawnością.

Umowa o pracę.

W umowie o wykonywanie telepracy z nowym pracownikiem, oprócz podstawowych elementów, określa się charakterystyczne dla telepracy warunki wykonywania pracy, tj. formę przekazywania wyników pracy, sposób kontaktowania się pracownika z pracodawcą czy kwestie związane ze sprzętem elektronicznym. Umowa powinna zawierać również określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i wskazanie osoby lub organu powołanej do udzielania porad związanych z prawem pracy pracownikom. Kiedy pracownik chce przejść na formę telepracy w trakcie zatrudnienia, pracodawca powinien uwzględnić jego wniosek, ale nie jest to jego obowiązek.

Prawa pracownika

Pracownik, który przeszedł na formę telepracy w trakcie zatrudnienia, ma prawo zaprzestania pracy w tej formie. W takiej sytuacji w ciągu trzech miesięcy od podjęcia telepracy może złożyć stosowny wniosek. Druga strona nie może go nie uwzględnić. Pracownik i pracodawca wspólnie ustalają termin (nie dłuższy niż 30 dni), od którego przywrócona zostanie poprzednia forma pracy. Pracownik od razu zatrudniony w formie telepracy może w dowolnym momencie złożyć pracodawcy propozycję zmiany warunków pracy. To samo dotyczy w tej kwestii pracodawcy. Prawa i obowiązki telepracownika i pracodawcy ujęte są w dziale IV Kodeksu pracy. Zostały tam uwzględnione dodatkowe kwestie związane ze specyfiką telepracy. Więcej informacji na http://grzybkowskiguzek.pl/. ruchu

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy