Materiał Partnera

Regulacje prawne dotyczące ochrony głowy w miejscach pracy

Regulacje prawne dotyczące ochrony głowy w miejscach pracy

Odpowiednia ochrona głowy to jeden z priorytetów na wielu stanowiskach pracy. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdzie mamy do czynienia z ograniczoną przestrzenią, pracą na wysokościach czy ryzykiem spadających przedmiotów. Oto jak wyglądają regulacje prawne dotyczące tej kwestii.

Ochrona indywidualna według zapisów Rozporządzenia

Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określa „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zgodnie z jego zapisami środki ochrony indywidualnej stosuje się wówczas, gdy środki ochrony zbiorowej czy odpowiednia organizacja pracy nie wystarczają do uniknięcia bądź ograniczenia występujących zagrożeń. Na pracodawcy ciąży obowiązek określenia warunków stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym czasu i przypadków, w których mają być stosowane.

Rodzaje zagrożeń

Rozporządzenie Ministra wyszczególnia rodzaje zagrożeń, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. Ochrona głowy dotyczy takich zagrożeń jak: upadki z wysokości, wybuchy, zderzenia, wstrząsy, zgniecenia oraz zagrożenia elektryczne. Do tego dodać trzeba zagrożenia dla twarzy: przekłucia, przecięcia, otarcia, ogień i wysoka temperatura, zimno, zagrożenia elektryczne, promieniowanie jonizujące i niejonizujące, mgła, chlapanie i pryskanie, gazy i pary oraz szkodliwe bakterie. Większość z powyższych może stanowić również zagrożenie dla oczu – plus pyły i włókna, dymy oraz grzyby. Jeśli chodzi o uszy, zagrożeniem będą wybuchy, uderzenia, wstrząsy, zimno oraz hałas. W przypadku dróg oddechowych szczególną uwagę zwrócić należy na takie zagrożenia jak ogień i wysoka temperatura, zimno, pyły i włókna dymy, mgła, gazy i pary, szkodliwe bakterie i wirusy.

Rodzaje wykonywanych prac

W Rozporządzeniu znajdują się również informacje na temat rodzaju wykonywanych prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. Jeśli chodzi o środki ochrony głowy, są one zalecane przy pracach narażających pracowników na urazy głowy. Głównym środkiem są tu hełmy ochronne – wymagane są one na pracach budowlanych (zwłaszcza na rusztowaniach), przy rozbiórkach, pracach montażowych i instalacyjnych, a także przy pracach na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, wielkich piecach, stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach i rurociągach, stacjach energetycznych oraz pracach remontowo-montażowych przy kotłach i ich instalacjach. Zgodnie z kolejnymi punktami Rozporządzenia hełmy nieodzowne są również przy pracach ziemnych i skalnych, pracach w wykopach, rowach, szybach i tunelach, pracach w podziemnych wyrobiskach i kopalniach odkrywkowych przy wydobywaniu węgla i innych surowców, pracach z materiałami wybuchowymi, pracach przy wielkich piecach, w zakładach przeróbki rud, kuźniach i odlewniach stali. Równie niezbędne hełmy ochronne są przy pracach w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników, pracach przy piecach przemysłowych, pracach w stoczniach okrętowych oraz pracach manewrowych na kolei. Rozporządzenie reguluje również obowiązek noszenia przez pracowników nakryć głowy – dotyczy on prac, w których zachodzi ryzyko pochwycenia włosów, zamoczenia głowy lub zanieczyszczenia jej substancjami toksycznymi, drażniącymi, żrącymi, podatnymi na gnicie lub mogącymi być źródłem infekcji oraz prac wykonywanych w szczególnie niskiej bądź wysokiej temperaturze. Warto jeszcze wspomnieć o środkach ochrony twarzy i oczu zalecanych przy pracach, w których twarz lub oczy pracowników narażone są na urazy lub podrażnienia, których źródłem są czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. Środki ochronny układu oddechowego zalecane są przy pracach w warunkach zanieczyszczenia powietrza szkodliwy czynnikami bądź przy niedoborze tlenu, natomiast jeśli chodzi o środki ochrony słuchu będą one nieodzowne przy pracy w warunkach, w których poziom hałasu przekracza dopuszczalne stężenie.

Jeśli interesuje Państwa zakup środków ochrony, warto zapoznać się z ofertą firmy Konfexim Serwis.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy