Materiał Partnera

Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym?

Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym?

W postępowaniu karnym dopuszcza się wyznaczenie pełnomocnika, którego zadaniem ma być niewykonywanie woli strony, tylko jej reprezentowanie i rozważenie, czy wniesienie środka zaskarżenia jest zasadne, mając na uwadze istnienie jego rzeczywistych podstaw. Kto dokładnie może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym. Co na ten temat mówi kodeks postępowania karnego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Komu przysługuje prawo do pełnienia roli pełnomocnika w postępowaniu karnym?

Zgodnie z art. 87. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego dopuszcza się udział pełnomocnika w postępowaniu karnym jako osoby reprezentującej stronę inną niż oskarżony. Jeżeli osoba niebędącą strona chciałaby ustanowić pełnomocnika, to również może to zrobić, pod warunkiem, że wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu karnym. Przedstawiciele kancelarii adwokackich z Wrześni oraz innych miejscowości przypominają jednak, że sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną.

Zgodnie z art. 88 wyżej wymienionej ustawy uprawnienie do pełnienia roli pełnomocnika ma adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły z tym związane znajdują się poniżej:

Art. 88. [Uprawnienie do pełnienia roli pełnomocnika]

§ 1. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnika z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy art. 77, art. 78, art. 81 § 1a-2, art. 81a § 1-3, art. 83, art. 84, art. 86 § 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 81a § 4.

§ 2. Na zasadach określonych w odrębnej ustawie czynności zastępstwa wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać zastępstwo w postępowaniu karnym?

Prokuratoria Generalna RP nie wykonuje zastępstwa w sprawach karnych, np. we Wrześni, przy czym może to zrobić w wybranych sytuacjach. Niemniej na uzasadniony wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Prokuratoria Generalna może być pełnomocnikiem w postępowaniu karnym – pod warunkiem, że wymaga tego ochrona praw i interesów Skarbu Państwa.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy