Materiał Partnera

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje jasno terminu ustania obowiązku płacenia alimentów. Sądy rozpatrują te kwestie indywidualnie, w zależności od sytuacji materialnej dziecka czy możliwości jego samodzielnego utrzymywania się. Myli się jednak ten, kto uznaje, że obowiązek alimentacyjny wygasa zawsze z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Obowiązek alimentacyjny według polskiego prawa

Osoba, na którą został nałożony obowiązek alimentacyjny, musi realizować tego rodzaju świadczenie względem dziecka do momentu, kiedy może ono samodzielnie się utrzymać. Ustawa nie przewiduje jednak, że wygaśnięcie obowiązku płacenia alimentów następuje po ukończeniu przez dziecko 18 lat. Jeśli kontynuuje ono nadal naukę, oznacza to, że nie jest zdolne, aby samodzielnie zapewnić sobie byt. Górną granicą wiekową, do której alimenty trzeba płacić, jest ukończenie przez wierzyciela 26 lat. Mówi o tym art. 133 par.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwaga artykuł ten nie mówi o górnej granicy wieku.

To sąd dokonuje weryfikacji samowystarczalności dziecka. Oznacza to, że rodzic, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, nie może sam podjąć decyzji o zaprzestaniu płacenia świadczenia. Sąd bierze pod uwagę różne kryteria, w tym podjętą przez dziecko pracę zawodową i wartość osiąganych dochodów.

Taka sama weryfikacja może nastąpić na wniosek rodzica z obowiązkiem alimentacyjnym, jeśli dziecko celowo wydłuża okres świadczenia. Ustanie obowiązku płacenia alimentów, może nastąpić również wtedy, gdy wierzyciel nie podjął jeszcze pracy zarobkowej i nadal nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ale celowo unika takiej odpowiedzialności. Dobrym przykładem takich działań jest na przykład ciągła zmiana kierunków studiów czy niezaliczanie kolejnych egzaminów, które pozwoliłyby ukończyć edukację. 

Obowiązek alimentacyjny – wyjątki

Co ważne, obowiązek alimentacyjny nie w każdym przypadku ma swoje zastosowanie. Zwolnieni z niego są rodzice, jeśli dziecko posiada majątek wystarczający na jego utrzymanie, wychowanie oraz naukę aż do momentu osiągnięcia wieku dorosłego.

Zupełnie inaczej jest natomiast w przypadku, gdy obowiązek alimentacyjny dotyczy dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jak potwierdza ekspert z Kancelarii Adwokackiej Olgi Zubrzyckiej-Staniczek, osoba zobowiązania do regularnych płatności świadczenia alimentacyjnego będzie płacić je bezterminowo, czyli bez względu na sytuację materialną, ponieważ osoba z niepełnosprawnością nigdy nie będzie w stanie zadbać o własny byt samodzielnie.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy