Materiał Partnera

Jak przygotować się do rozwodu, o czym należy wiedzieć?

Jak przygotować się do rozwodu, o czym należy wiedzieć?

Rozwodzimy się z najróżniejszych powodów: kłótni, zdrad, czy po prostu niezgodności charakterów. Niezależnie co stoi za podjęciem decyzji o rozwodzie, niewątpliwie jest ona jedną z najtrudniejszych, z jaką muszą zmierzyć się małżonkowie.

FORMALNOŚCI

Najważniejszym krokiem inicjującym sprawę rozwodową jest złożenie pozwu o rozwód. Ramy przedmiotowego pozwu są ściśle określone przepisami prawa. Pozew powinien być także złożony do właściwego sądu. Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich nadal tam zamieszkuje. W przypadku braku spełnienia takiego warunku pozew winien być złożony w sądzie miejsca zamieszkania pozwanego, a w przypadku, gdy jego miejsce zamieszkania jest niemożliwe do ustalenia, pozew należy wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda. Nie należy zapominać, że pozew powinien zostać także należycie opłacony. Od pozwu w sprawie rozwodowej pobierana jest opłata stała w wysokości 600,00 zł. 

Przygotowując pozew o rozwód należy zwrócić szczególną uwagę na niezbędne aspekty pozwu, jak precyzyjne określenie stron postępowania, dokładne wskazanie żądania pozwu, skrupulatne uzasadnienie pozwu uwzględniające materiał dowodowy w sprawie oraz dołączenie wszelkich niezbędnych dokumentów, na które się powołujemy, w formie załączników do pozwu. 

Prawidłowe sporządzenie pozwu w sprawie rozwodowej nie należy jednak do łatwych. Warto zatem rozważyć sięgnięcie po pomoc adwokata lub radcy prawnego z kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego. 

ROZWÓD, A MOŻE SEPARACJA? 

W sprawach o rozwód sąd bada przede wszystkim czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu małżeństwa. Łączne spełnienie tych dwóch warunków jest bowiem niezbędne do rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Należy jednak pamiętać, iż pomimo ziszczenia się przesłanek trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa, sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, jeżeli w jego następstwie miało by ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeka również rozwodu, gdy domaga się go małżonek wyłącznie winny rozkładu małżeństwa, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa udzielenia rozwodu jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

Orzeczenie separacji jest natomiast możliwe w przypadku zupełnego rozpadu małżeństwa, jednak zupełność ta nie ma charakteru trwałego. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi rozwodu, sąd orzeka rozwód, jeżeli roszczenie to jest uzasadnione. Żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jako dalej idące rozpoznawane jest przez sąd w pierwszej kolejności. 

Z ORZECZENIEM, CZY BEZ ORZEKANIA O WINIE?

Przedmiotowa kwestia ma znacznie przede wszystkim w dwóch aspektach: długości trwania postępowania oraz kwestiach alimentacyjnych. Bezsprzecznie wniesienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków wymaga przeprowadzenia szerszego i bardziej szczegółowego postępowania dowodowego. Postępowania prowadzone bez orzekania o winie natomiast przebiegają dużo szybciej i sprawniej. 

Orzeczenie rozwodu z lub bez orzekania o winie ma znamienite znaczenie, w szczególności w aspekcie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami, o którym szerzej mowa w dalszej części. Warto także nadmienić, że posiadanie dzieci nie wyklucza rozwodu za porozumieniem stron. W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron oraz o alimentach. Sąd decyduje także o kontaktach rodzica z dziećmi, chyba że małżonkowie złożyli zgodny wniosek o nieorzekanie w tej materii. Małżonkowie mogą także w toku postępowania sądowego przedstawić porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 

Przeprowadzenie rozwodu za porozumieniem stron to nie tylko oszczędność czasu, ale także pieniędzy. Po orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie sąd zwraca bowiem połowę uiszczonej opłaty od pozwu. 

kancelaria adwokacka

ALIMENTY - NIE TYLKO NA DZIECKO 

Zgodnie z definicją kodeksową przez alimenty rozumie się obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Rzeczą oczywistą wydaje się być obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Dużo więcej kontrowersji wzbudza natomiast obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami w przypadku rozpadu małżeństwa. 

Ustawodawca wprowadził możliwość wystąpienia z roszczeniem alimentacyjnym przez małżonka rozwiedzionego, który nie został uznany na wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. Jeżeli natomiast jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, drugi z małżonków może wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym, w sytuacji w której rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej,  nawet w przypadku, kiedy nie znajduje się w niedostatku. 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo stoją na wspólnym stanowisku, że obowiązek alimentacyjny między małżonkami stanowi kontynuację obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb materialnych rodziny. W ocenie Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 24 lutego 2011 roku, sygn. Akt III CZP 134/10) obowiązek alimentacyjny realizuje nie tylko cel ekonomiczny, ale także służy kształtowaniu właściwych, z punktu widzenia powszechnie akceptowanych w społeczeństwie wzorców, kanonów postępowania w relacjach pomiędzy członkami rodziny. Ma to doniosłe znaczenie w szczególności biorąc pod uwagę fakt, iż obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami podlega ocenie w zakresie zgodności z zasadami współżycia społecznego. 

INTERCYZA - CZYM JEST I CZY WARTO JĄ PODPISAĆ? 

Intercyza to nic innego jak małżeńska umowa majątkowa. W Polsce jednak osoby podpisujące małżeńską umowę majątkową należą do zdecydowanej mniejszości, a większość małżeństw pozostaje przy ustawowej wspólności majątkowej, która powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Warto jednak pamiętać, iż małżonkowie mogą zdecydować się także na rozdzielność majątkową, która może przybrać kilka z form. 

Wydaje się, że najpopularniejszym modelem rozdzielności majątkowej jest ten, w którym wszystko co małżonek nabędzie w trakcie pozostawania w związku małżeńskim wchodzi w skład jego oddzielnego majątku. Ustrój rozdzielności majątkowej bez wątpienia sprzyja swobodzie ekonomicznej i jest znacznie bezpieczniejszy w przypadku niepowodzenia w prowadzonej przez jednego z małżonków działalności gospodarczej. 

Intercyzę można podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. Jednakże decydując się na podpisanie intercyzy przez zawarciem małżeństwa należy mieć na uwadze, iż wywoływała ona skutki od chwili zawarcia małżeństwa. Konsekwencją jej podpisania jest niepowstanie między małżonkami wspólności ustawowej, w efekcie czego każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty zarówno przed, jak i w trakcie trwania małżeństwa, a majątek wspólny w ogóle nie istnieje. Sprawa nieznacznie komplikuje się w przypadku podpisania intercyzy w tracie trwania małżeństwa, gdyż nabyty w czasie małżeństwa majątek wymaga podziału do majątków odrębnych małżonków. Do podziału stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku, a w efekcie podziału każdy z małżonków otrzymuje majątek osobisty oraz udział w majątku wspólnym. 

Polskie prawo rodzinne przewiduje także przypadki, w których ustanawiana jest przymusowa rozdzielność majątkowa. Ustanowienia przedmiotowej rozdzielności może żądać, z ważnych powodów, każdy z małżonków. Ustrój ten ustanawiany jest przez sąd, a powstaje z dniem oznaczonym w wyroku. 

Nie należy jednak zapominać, iż rozdzielność majątkowa nie jest jedyną formą małżeńskiej umowy majątkowej. Ustawodawca pozostawił małżonkom spektrum swobody w zakresie modyfikacji wspólności ustawowej przez jej rozszerzanie lub ograniczanie. Oczywiście ustawodawca przewidział ograniczenia w zakresie rozszerzania wspólności, uniemożliwiając włączenie do wspólności niektórych składników, takich jak przedmioty, które maja przypaść jednemu małżonkowi w przyszłości z tytułu dziedziczenia. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z RADCĄ PRAWNYM LUB ADWOKATEM 

Należy pamiętać, że sprawy o rozwód nie należą do łatwych, zarówno ze względu na towarzyszące im emocje, jak i skomplikowaną procedurę. Warto zatem zwrócić się do specjalisty - adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik pomoże w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, sporządzi odpowiednie pisma procesowe, a także będzie stanowił wsparcie w czasie rozprawy rozwodowej. Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Gdyni oferuje pomoc prawną także w zakresie spraw rozwodowych.  Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o rozwód. W przypadku zainteresowania naszymi usługami zachęcamy do kontaktu. Więcej informacji na stronie https://krpj.pl/specjalizacja/prawo-rodzinne/.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy