Materiał Partnera

Formy pomocy prawnej u adwokata

Formy pomocy prawnej u adwokata

Większość osób styka się w swoim życiu z sytuacjami, które mogą wymagać pomocy prawnej, której może udzielić adwokat. Często są to sprawy wchodzące w zakres prawa cywilnego, związanego np. z kwestiami majątkowymi, rodzinnymi czy toczonymi sporami prawnymi. Zdarza się również, że wsparcie jest niezbędne w kontaktach z administracją, a niekiedy bywa pożądane również ze względu na toczące się postępowanie karne.

W jaki sposób adwokat może udzielać klientom pomocy prawnej

Pomoc prawna świadczona przez adwokata może okazać się potrzebna zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym – spółkom prawa handlowego, różnym instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom czy uczelniom. W ramach swoich działań adwokat pomaga klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego, a zatem łączących się m.in. z takimi obszarami jak prawo spadkowe i rodzinne – rozwodami, alimentami, przyznawaniem opieki nad dziećmi, podziałem majątku wspólnego, dziedziczeniem i testamentami, ale także sporami wynikającymi z zawartych umów czy ubieganiem się o odszkodowania. Adwokat służy też pomocą w problemach dotyczących prawa pracy i występuje jako obrońca albo przedstawiciel poszkodowanego lub jego rodzinny podczas postępowań karnych. Ułatwia również dochodzenie swoich praw w kontaktach z urzędami reprezentującymi organy państwowe albo samorządowe. Zakres form pomocy prawnej świadczonej przez adwokata może być bardzo szeroki, sięgając od udzielenia porady prawnej po obronę oskarżonego w sprawie karnej

– wyjaśnia przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Karpowicza, która prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Zadania adwokata wiążące się z pomocą prawną świadczoną na rzecz klientów wykonywane w ramach porad prawnych mogą obejmować m.in. analizę sytuacji prawnej, pokazywanie możliwych działań oraz ich konsekwencji, zwracanie uwagi na następstwa różnych zaniechań, czy też pomaganie w planowaniu strategii postępowania albo wskazywanie na kroki niezbędne do osiągnięcia ważnych celów.

Bardziej sformalizowaną formą wsparcia prawnego jest przygotowanie opinii prawnych. Najczęściej są one przydatne wówczas, gdy osoba zgłaszająca się do adwokata musi podjąć decyzję co do swoich dalszych kroków czy to w sprawach prywatnych, czy zawodowych lub nie jest pewna, jaki wpływ na jej sytuację prawną wywrą działania innych osób, firm albo instytucji. Dzięki przygotowanej opinii klient ma też możliwość sprawdzenia czy określony sposób postępowania będzie dopuszczalny, a także rozwiania swych wątpliwości co do właściwego rozumienia obowiązujących przepisów. W wielu przypadkach opinia prawna jest wstępem do podjęcia kroków prawnych – złożenia pozwu, zaskarżenia wydanej w postępowaniu administracyjnym decyzji czy wystąpienia z propozycją ugody w toczonym sporze.

Adwokat może przygotowywać na zlecenie klienta projekty różnych dokumentów i opiniować te, które zostaną mu przedstawione. Działania tego typu mogą dotyczyć np. sporządzania umów, regulaminów czy uchwał w sposób, który najpełniej zabezpieczy interesy klienta, wskazywania na zagrożenia wynikające z poszczególnych zapisów, a także potencjalnych możliwości przez nie stwarzanych.

Rola adwokata łączy się ze sporządzaniem wszelkiego rodzaju pism procesowych związanych z toczącymi się bądź inicjowanymi postępowaniami. Adwokat może przygotować pozew, odpowiedź na pozew lub wniosek, który ma być zgłoszony w ramach sprawy będącej w toku. Na prośbę swego klienta adwokat opracowuje też materiały niezbędne do złożenia apelacji lub odwołania.

W wielu przypadkach adwokat przygotowuje ugody, zarówno w ramach postępowań sądowych, jak i pozasądowych. Może również wspierać klienta w negocjacjach, uczestniczyć w nich w jego imieniu czy pomagać w postępowaniach polubownych prowadzonych przez mediatora.

Udział adwokata w postępowaniach sądowych

Adwokat może reprezentować swojego klienta w toczących się postępowaniach sądowych jako pełnomocnik. Dotyczy to wszystkich typów spraw oraz instancji – sądów cywilnych, rodzinnych, pracy, gospodarczych wszystkich szczebli. Działając wyłącznie na korzyść swojego klienta i będąc objętym tajemnicą adwokacką. pełnomocnik może wykonywać wszystkie niezbędne do reprezentowania klienta czynności, będące różnymi formami pomocy prawnej. W ramach swego umocowania adwokat przygotowuje i składa niezbędne pisma procesowe, reprezentuje klienta na sali sądowej, jak również na ewentualnych spotkaniach z przedstawicielami drugiej strony np. w celu uzgadniania możliwych warunków zawarcia ugody. W zakres zadań realizowanych przez adwokata wchodzi przygotowywanie i przedstawianie materiału dowodowego. Podczas rozprawy adwokat może składać wnioski dowodowe w imieniu swego klienta, powoływać świadków oraz przedstawiać opinie przygotowane przez biegłych. Rolą adwokata jest również reagowanie na działania podejmowane przez stronę przeciwną, np. zadawanie pytań świadkom przez nią zgłaszanym.

Ze względu na wagę spraw związanych z postępowaniami karnymi rola adwokata jest tu szczególna. Dostęp do pomocy prawnej jest jednym z głównych praw osób biorących udział w sprawach karnych, zarówno jako strona pokrzywdzona, jak i w charakterze podejrzanego i oskarżonego. W przypadku osób podejrzanych adwokat może brać udział w czynnościach wykonywanych w czasie postępowania przygotowawczego – gromadzeniu materiału dowodowego, np. przesłuchaniu podejrzanego czy dokonywaniu oględzin. Jedną z częściej wykonywanych czynności jest wnioskowanie o zmianę nieadekwatnego środka zapobiegawczego – np. zmianę aresztu na dozór Policji lub na poręczenie majątkowe – jak również o jego uchylenie.

Adwokat będący obrońcą w sprawach karnych pełni bardzo podobną rolę, jak w postępowaniach sądowych innego rodzaju – zgłasza wnioski dowodowe, świadków, sporządza pisma procesowe. Jest objęty tajemnicą obrończą, co sprawia, że nie może być powołany na świadka w sprawie, w którą jest zaangażowany. Jeśli oskarżony zostanie skazany adwokatowi przysługuje prawo do wniesienia w jego imieniu apelacji. Może również wnioskować o odroczenie wykonania wyroku, także w niektórych przypadkach o wykonanie wyroku w formie nadzoru elektronicznego. Adwokat reprezentujący skazanego może w jego imieniu składać wnioski do sądu penitencjarnego, np. o przedterminowe zwolnienie.

Adwokat może pełnić funkcję pełnomocnika pokrzywdzonego lub jego rodziny, zostając oskarżycielem posiłkowym. Jest on uprawniony do brania udziału w czynnościach przygotowawczych – zbieraniu materiału dowodowego, dokonywaniu oględzin, przeszukań czy przesłuchań świadków. Podczas rozprawy adwokat będący oskarżycielem posiłkowym ma możliwość wspomagania w całym postępowaniu prokuratora i składania apelacji, jeśli wyrok będzie odbiegał od oczekiwań pokrzywdzonego.

Korzystanie z pomocy prawnej świadczonej przez adwokata jest najlepszym sposobem na znalezienie najkorzystniejszego dla klienta rozwiązania, niezależnie od natury jego problemów prawnych czy obszaru, którego dotyczą. Wsparcie adwokata pomaga zarówno w uniknięciu negatywnych konsekwencji podjętych już działań, jak i planowaniu swoich przyszłych posunięć nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy