Materiał Partnera

Dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne

Dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne
Pobyt w szpitalu ma na celu poprawę zdrowia pacjenta. Niestety, często zdarza się, że z powodu błędów i pomyłek ze strony personelu medycznego cierpi on jeszcze bardziej. W takich przypadkach każdy poszkodowany ma prawo dochodzić odszkodowania za błędy medyczne. Radzimy w jaki sposób można tego dokonać.

O odszkodowaniach za błędy medyczne

Wśród błędów, które mogą prowadzić do konsekwencji prawnych w postaci rekompensaty pieniężnej na rzecz pacjenta wyróżnia się takie, które spowodowały ujemny skutek, w tym jego krzywdę lub szkodę i są wynikiem:
  • postępowania niezgodnego z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, polegające np. na niewykonaniu koniecznych badań czy zaniechaniu podania niezbędnych leków,
  • nieumyślnej winy będącej powodem lekkomyślności lub niedbalstwa,
  • związku przyczynowego między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
- Odszkodowanie zasądzane jest po to, by pokryć straty związane z popełnionym błędem medycznym. Zaliczają się  do nich przede wszystkim koszty zakupu leków, rehabilitacji, leczenia, dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego, zakup specjalistycznego sprzętu, a także utracone źródło dochodów. Ponadto, poszkodowany ma prawo domagać się zwrotu kosztów opieki sprawowanej nad nim przez osoby trzecie, nawet, jeśli są to tylko koszty hipotetyczne – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym.

Jak dochodzić odszkodowań za błędy medyczne?

Aby skutecznie dowieść roszczeń od podmiotów leczniczych, konieczne jest wykazanie ich winy za spowodowane szkody, a także wykazanie związku przyczynowego między działaniem lub zaniechaniem tego podmiotu a zaistniałą szkodą. Przypisanie winy w przypadku błędów i zaniedbań medycznych jest dość trudne, ponieważ lekarze rzadko zgadzają się na przyjęcie odpowiedzialności za zaistniałe szkody. Zamiast tego winą obarczają niezawinione powikłania powstałe w procesie leczenia, podnosząc przy tym, że pacjent został poinformowany o możliwych komplikacjach i skutkach ubocznych. Za dowód tego przedstawiają podpisaną przez pacjenta zgodę na dany zabieg. Na szczęście, w orzecznictwie i doktrynie przyjęta została konstrukcja „winy organizacyjnej”, która stanowi pewne ułatwienie. Mówimy o niej wtedy, gdy szkoda nie powstała z winy konkretnej osoby (lub osób), ale jest wynikiem złej organizacji pracy placówki, która świadczy usługi medyczne. Dość trudne jest także wykazanie związku przyczynowego między wadliwym procesem leczenia a szkodą, z powodu wyjątkowo skomplikowanego charakteru procesów biologicznych i chemicznych jakie zachodzą w ludzkim organizmie. Możliwe jest natomiast wykazanie uprawdopodobnienia związku przyczynowego w odpowiednio wysokim stopniu. Skuteczne dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne jest wykonalne, jednak trudno w tym przypadku dokonać tego na własną rękę. Najlepiej zwrócić się po pomoc do doświadczonego prawnika, który posiada odpowiednią wiedzę i jest zaznajomiony z tematyką zagadnień medycznych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy