Materiał Partnera

Czy pracodawca może zatrudnić osobę bez aktualnego orzeczenia lekarskiego?

Czy pracodawca może zatrudnić osobę bez aktualnego orzeczenia lekarskiego?

Przedsiębiorcy zatrudniający nowych pracowników na podstawie umowy o pracę są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów Kodeksu pracy. Wśród nich do najważniejszych należy zagwarantowanie bezpiecznych warunków świadczenia pracy, co wymaga określenia mogących wystąpić na danym stanowisku czynników szkodliwych i potwierdzenia, że u potencjalnych kandydatów nie występują przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia zatrudnienia.

Dlaczego aktualne orzeczenie lekarskie jest niezbędne do podjęcia pracy?

Każdy pracodawca powinien przeprowadzić analizę zagrożeń, które mogą wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy i na tej podstawie sporządzić listę czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. Jest ona podstawą do ukierunkowania niezbędnych badań profilaktycznych, mających na celu sprawdzenie, czy pracownik będzie w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków bez negatywnych dla siebie konsekwencji zdrowotnych. Informacje na ten temat muszą znaleźć się na skierowaniu wystawianemu pracownikowi – w przypadku rozpoczynania zatrudnienia w grę wchodzą tu badania wstępne, a jeżeli dana osoba pracowała już wcześniej, lecz posiadane przez nią orzeczenie stało się nieaktualne – badania kontrolne albo okresowe. Bez uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań nie można dopuścić pracownika to wykonywania pracy. Jeżeli pracodawca nie dopełni tego wymogu, naraża się na karę grzywny. Warto pamiętać, że pracownik musi poddać się badaniom, są one przeprowadzane w godzinach pracy, a ich koszty zgodnie z prawem ponosi pracodawca. W przypadku wątpliwości co do konkretnej sytuacji rozwiązaniem może być skorzystanie z usług doradztwa w dziedzinie prawa pracy. W śląskim będzie to możliwe m.in. w firmie Inka BHP.

Czy badania wstępne będą zawsze obowiązkowe?

W niektórych sytuacjach przeprowadzenie badań nie będzie jednak konieczne. Może się tak zdarzyć wówczas, gdy pracownik będzie przyjęty ponownie do pracy na tym samym stanowisku, na jakim pracował uprzednio, o ile przerwa w zatrudnieniu nie będzie dłuższa niż 30 dni. Inną możliwością jest przejście do innego pracodawcy na takie samo stanowisko pracy, zarówno jeśli chodzi o panujące warunki, jak i zakres zadań. W takim przypadku wystarczającym dokumentem będzie ważne zaświadczenie o braku przeciwwskazań. Także tu obowiązuje jednak okres 30-dniowy. Pomocą w ustalaniu obowiązków wynikających z prawa pracy zajmuje się firma Inka BHP. Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu BHP, jak i ppoż. Wykonuje też zadania dotyczące szkoleń BHP, przeciwpożarowych oraz udzielania pierwszej pomocy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy